[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu thiết kế chế tạo và thử nghiệm hệ thống kiểm soát tự động ô nhiễm nước thải từ các khu công nghiệp

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu thiết kế chế tạo và thử nghiệm hệ thống kiểm soát tự động ô nhiễm nước thải từ các khu công nghiệp
MỤC LỤC
Chương 1 - TỔNG QUAN VỀ NHIỆM VỤ
1. Cơ sở pháp lý/ xuất xứ của nhiệm vụ
2. Tính cấp thiết và mục tiêu nghiên cứu của nhiệm vụ
2.1. Tính cấp thiết
2.2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng thụ hưởng và hiệu quả kinh tế - xã hội của nhiệm vụ
4. Phương pháp thực hiện
5. Nội dung/phạm vi nghiên cứu
6. Tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước
7. Tổng quan tình hình nghiên cứu ngoài nước
8. Kết quả khảo sát thực tế và điều tra
9. Tổng kết các yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống
Chương 2 - THIẾT KẾ CHẾ TẠO HỆ THỐNG
1. Mô hình hệ thống
2. Thiết kế chế tạo trạm hiện trường
2.1. Tổng quan thiết kế chế tạo phần cứng
2.2. Thiết kế chế tạo Main Board
2.3. Thiết kế chế tạo khối mạch xử lý trung tâm
2.4. Thiết kế chế tạo khối truyền thông với máy tính
2.5. Thiết kế chế tạo bộ lưu trữ tại chỗ
2.6. Thiết kế chế tạo khối LCD – bàn phím – đèn báo
2.7. Thiết kế chế tạo phần mềm trên trạm hiện trường
2.8. Thiết kế chế tạo transmitter pH
2.9. Thiết kế chế tạo Transmitter DO (dissolved oxygen)
2.10. Thiết kế chế tạo Transmitter NO3
2.11. Thiết kế chế tạo Transmitter Conductivity (độ dẫn)
2.12. Thiết kế chế tạo Transmitter Turbidity
3. Xây dựng phần mềm giám sát trung tâm
3.1. Truyền thông trong hệ thống
3.2. Phần mềm SCADA
Chương 3 - THỬ NGHIỆM
KẾT LUẬN
LỜI CÁM ƠN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan