[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu văn hóa doanh nghiệp tại khách sạn the Nam Hải

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu văn hóa doanh nghiệp tại khách sạn the Nam Hải
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN
1.1. Văn hóa doanh nghiệp.
1.2. Tổng quan các mô hình nghiên cứu có liên quan và phương pháp thu thập dữ liệu.
Chương 2: TỔNG QUAN VỀ KINH DOANH DỊCH VỤ LƯU TRÚ VÀ KHÁCH SẠN THE NAM HẢI
2.1. Giới thiệu ngành kinh doanh dịch vụ lưu trú.
2.2. Tổng quan về khách sạn The Nam Hải.
Chương 3: MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠI KHÁCH SẠN THE NAM HẢI
3.1. Phương pháp và mô hình nghiên cứu.
3.2. Đối tượng nghiên cứu.
3.3. Công cụ nghiên cứu.
Chương 4: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ NHẬN XÉT
4.1. Dữ liệu từ quan sát.
4.2. Phân tích dữ liệu thu thập được từ bảng câu hỏi của mô hình Denison.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan