[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu xác định thành phần và cấu tạo một số hợp chất hóa học trong tinh dầu từ cây ngãi cứu ở Quảng Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu xác định thành phần và cấu tạo một số hợp chất hóa học trong tinh dầu từ cây ngãi cứu ở Quảng Nam
MỤC LỤC
Chương I: TỔNG QUAN
1.1. Khái quát về họ cúc.
1.2. Tổng quan về tinh dầu.
1.3. Lý thuyết về chưng chất.
Chương II: NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Nguyên liệu.
2.2. Hóa chất và thiết bị nghiên cứu.
2.3. Phương pháp nghiên cứu.
Chương III: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Xác định độ ẩm, hàm lượng tro và hàm lượng kim loại.
3.1.1. Xác định độ ẩm.
3.1.2. Hàm lượng tro.
3.1.3. Hàm lượng kim loại.
3.2. Kết quả nghiên cứu chiết tách tinh dầu.
3.2.1. Tính chất cảm quan của tinh dầu lá ngải cứu non và lá ngải cứu già.
3.2.2. Kết quả khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hàm lượng tinh dầu.
3.2.3. Kết quả xác định hàm lượng tinh dầu.
3.2.4. Kết quả nghiên cứu xác định thành phần, hàm lượng và công thức cấu tạo một số hợp chất hóa học trong tinh dầu lá ngải cứu.
3.3. Kết quả nghiên cứu dịch chiết lá ngải cứu.
3.3.1. Kết quả khảo sát chọn dung môi chiết.
3.3.2. Kết quả khảo sát điều kiện chiết các cấu tử từ lá ngải cứu.
3.3.3. Xác định thành phần hóa học của dịch chiết cây ngải cứu trong các dung môi.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan