[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nguyên cứu đề xuất một số giải pháp chuyển đổi loại hình trường mầm non bán công sang các loại trường theo Luật giáo dục 2005

[/kythuat]
[tomtat]
Nguyên cứu đề xuất một số giải pháp chuyển đổi loại hình trường mầm non bán công sang các loại trường theo Luật giáo dục 2005
MỤC LỤC
PHẦN I - MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài và lịch sử vấn đề nghiên cứu
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Phạm vi nghiên cứu
4. Nội dung nghiên cứu
5. Phương pháp nghiên cứu
PHẦN II - KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI
A. CƠ SỞ LÍ LUẬN
I. Một số khái niệm cơ bản
1. Giải pháp chuyển đổi
2. Cơ sở ngoài công lập
II. Một số vấn đề mới trong Luật GD 2005 và Nghị Quyết 05/2005/NQ-CP liên quan đến Giáo dục mầm non
III. Chủ trương của Nhà nước về phát triển các loại hình GDMN ngoài công lập
1. Một số cơ sở pháp lý của chủ trương phát triển các loại hình GDMN
2. Vai trò của xã hội hoá với sự phát triển giáo dục mầm non
IV. Đặc thù của cấp học mầm non và loại hình GDMN bán công
B. CƠ SỞ THỰC TIỄN
I. Xu thế và chính sách phát triển GDMN của một số nước trên thế giới
1. Củng cố chăm sóc – giáo dục mầm non của Chính phủ Thụy Điển
2. Chiến lược hỗ trợ hướng tới sự cộng bằng cho GDMN của New Zealand
3. Chính sách CS-GDMN của các nước Indonexia, Thái Lan, Philipin
II. Tình hình phát triển các loại hình giáo dục Mầm Non ngoài công lập nói chung và MN bán công nói riêng giai đoạn 2001- 2005
1. Các loại hình GDMN trước khi ban hành Luật GD 2005 (2001-2005)
2. Sự phát triển loại hình GDMN bán công giai đoạn vừa qua
3. Vai trò của các CSGD mầm non bán công trong sự phát triển chung của GDMN giai đoạn vừa qua
III. Tình hình thực hiện chuyển đổi loại hình GDMN Bán công thực hiện Luật giáo dục 2005
1. Nghiên cứu điển hình Giáo dục mầm non Long An, Hà Nội, Hà Tĩnh và tình hình chuyển đổi các loại hình GDMN thực hiện Luật GD 2005
2. Tình hình chuyển đổi loại hình GDMN bán công thực hiện Luật GD 2005 tại một số địa phương khác
C. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI TRƯỜNG MẦM NON BÁN CÔNG SANG CÁC LOẠI HÌNH TRƯỜNG THEO LUẬT GIÁO DỤC 2005
I. Nhóm giải pháp về các chính sách chung
1. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy về chuyển đổi
2. Xây dựng chính sách về định mức kinh phí đầu tư
3. Chính sách về khung học phí
II. Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo
1. Nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ quản lý các cấp, các ngành về chủ trương chuyển đổi trường mầm non bán công sang các loại hình trường theo Luật GD 2005
2. Tổ chức đào tạo - bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước, chuyên môn và nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và GVMN trong tất cả các loại hình GDMN
3. Tuyên truyền vận động các doanh nghiệp, tổ chức xã hội tham gia phát triển GDMN
III. Nhóm giải pháp về phương án chuyển đổi trường mầm non Bán công sang các loại hình GDMN theo Luật GD 2005
1. Tại địa bàn KT-XH đặc biệt khó khăn
2. Tại địa bàn KT-XH phát triển trung bình
3. Tại địa bàn KT-XH phát triển
PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan