[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu thực trạng chăn nuôi và chế biến các sản phẩm từ cá sấu, đà điểu và đề xuất mô hình khai thác tối ưu nguồn cá sấu và đà điểu trong nước

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu thực trạng chăn nuôi và chế biến các sản phẩm từ cá sấu, đà điểu và đề xuất mô hình khai thác tối ưu nguồn cá sấu và đà điểu trong nước
MỤC LỤC
TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỀ TàI
PHẦN I: TỔNG QUAN
I. Cơ sở pháp lý và xuất xứ của đề tài
1.1 Cơ sở pháp lý
1.2 Xuất xứ của đề tài
1.3 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
1.4 Đối tượng, phạm vi và nội dung nghiên cứu của đề tài
1.5 Tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
PHẦN II: ĐẠI CƯƠNG VỀ CÁ SẤU TÌNH HÌNH NUÔI, GIẾT MỔ, CHẾ BIẾN, KINH DOANH CÁ SẤU TRÊN THẾ GIỚI Và Ở VIỆT NAM
2.1 Cá sấu
2.2 Phân loại cá sấu
2.3 Một số đặc điểm sinh học của cá sấu
2.4 Sản phẩm từ cá sấu
2.5 Các sản phẩm phụ khác của cá sấu
2.6 Tình hình nuôi cá sấu trong và ngoài nước
2.7 Nhận định chung về thuận lợi khó khăn trong phát triển chăn nuôi cá sấu ở Việt Nam
PHẦN III: ĐẠI CƯƠNG VỀ Đà ĐIỂU TÌNH HÌNH NUÔI, GIẾT MỔ, CHẾ BIẾN, KINH DOANH Đà ĐIỂU TRÊN THẾ GIỚI Và Ở VIỆT NAM
3.1 Khái quát về đà điểu và tình hình chăn nuôi đà điểu trên thế giới
3.2 Tình hình phát triển chăn nuôi đà điểu tại Việt Nam
PHẦN IV: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN GÂY NUÔI, CHẾ BIẾN VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CÁ SẤU ĐÀ ĐIỂU
4.1 Định hướng phát triển
4.2 Quy hoạch vùng chăn nuôi
4.3 Phát triển chăn nuôi gắn với giết mổ, chế biến và kinh doanh du lịch sinh thái
4.4 Hỗ trợ nhập giống từ nước ngoài
4.5 Hỗ trợ cơ sở hạ tầng
4.6 Tăng cường công tác khuyến nông
PHẦN V. ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH KHAI THÁC TỐI ƯU NGUỒN CÁ SẤU VÀ ĐÀ ĐIỂU TRONG NƯỚC
5.1 Mô hình khai thác tối ưu nguồn cá sấu trong nước
5.2 Mô hình khai thác tối ưu nguồn đà điểu trong nước
PHẦN VI. KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan