[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nhân cách sinh viên Việt Nam hiện nay (qua khảo sát ở một số trường Đại học)

[/kythuat]
[tomtat]
Nhân cách sinh viên Việt Nam hiện nay (qua khảo sát ở một số trường Đại học)
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH SINH VIÊN
1.1. Nhân cách và tính qui luật của sự hình thành nhân cách.
1.2. Nhân cách sinh viên và những nhân tố tác động đến quá trình hình thành và phát triển nhân cách sinh viên Việt Nam hiện nay.
Chương 2: THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN VÀ XU HƯỚNG BIẾN ĐỔI NHÂN CÁCH SINH VIÊN VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG HỘI NHẬP QUỐC TẾ HIỆN NAY
2.1. Một vài đặc điểm về mẫu khảo sát của đề tài.
2.2. Thực trạng nhân cách sinh viên Việt Nam trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường hội nhập quốc tế hiện nay.
2.3. Nguyên nhân và xu hướng biến đổi của nhân cách sinh viên Việt Nam hiện nay.
Chương 3: MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM XÂY DỰNG NHÂN CÁCH SINH VIÊN VIỆT NAM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ HIỆN NAY
3.1. Một số phương hướng chủ yếu nhằm xây dựng nhân cách sinh viên Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế hiện nay.
3.2. Giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng nhân cách sinh viên Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế hiện nay.
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC ĐỀ TÀI
[/tomtat]

Bài viết liên quan