[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Sản xuất thử giống mía VN84-422 và VN85-1427

[/kythuat]
[tomtat]
Sản xuất thử giống mía VN84-422 và VN85-1427
MỤC LỤC
TÓM TẮT
PHẦN 1: LỜI MỞ ĐẦU
1. Đặt vấn đề
2. Mục tiêu của Dự án
PHẦN 2: NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÁO CÁO
Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước
1.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu ngoài nước
Chương 2: Đối tượng, nội dung và phương pháp thực hiện
2.1 Đối tượng
2.2 Trích lược thuyết minh dự án
2.3 Nội dung và phương pháp
2.3.1 Nhân giống và sản xuất giống
2.3.2 Xây dựng mô hình thâm canh
2.3.3 Hoàn thiện công nghệ
2.3.4 Tập huấn kỹ thuật
Chương 3: Kết quả đạt được
3.1 Nhân giống và sản xuất giống
3.1.1 Nhân giống cơ bản
3.1.2 Nhân giống mía kiểm định (Bảng 1)
3.1.3 Sản xuất giống cấp 1
3.2 Xây dựng mô hình thâm canh
3.2.1 Vùng sinh thái Tây Nguyên
3.2.2 Vùng sinh thái Đông Nam bộ
3.2.3 Vùng sinh thái Tây Nam bộ
3.3 Hoàn thiện công nghệ
3.3.1 Hoàn thiện quy trình kỹ thuật nhân nhanh mía giống sạch sâu bệnh 3 giai đoạn
3.3.2 Hoàn thiện quy trình thâm canh 2 giống mía VN84-422 và VN85-1427 ở 3 vùng sinh thái Tây Nguyên, Đông Nam bộ và Tây Nam bộ với năng suất trên 120 tấn, chữ đường >11%
3.4 Tập huấn kỹ thuật, chuyển giao kết quả Dự án (Bảng 41)
3.5 Đánh giá kết quả đạt được
3.6 Khả năng và phạm vi áp dụng kết quả của Dự án vào các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật và thực tiễn xã hội
PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan