[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Sự phân hoá xã hội và chính sách xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế

[/kythuat]
[tomtat]
Sự phân hoá xã hội và chính sách xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
Chương 1: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG SỰ PHÂN HÓA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
1.1. Những cơ sở để đánh giá sự phân hóa xã hội ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.
1.2. Một số nét tổng quát về sự phân hóa xã hội ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.
1.3. Sự phân hóa của một số giai cấp và tầng lớp xã hội tieeu biểu.
Chương 2: CÁC CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐỐI VỚI SỰ PHÂN HÓA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
2.1. Quan điểm về chính sách xã hội.
2.2. Cơ sở để hình thành chính sách xã hội.
2.3. Một số chính sách tác động đến phân hóa xã hội.
Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM ĐỔI MỚI CÁC CHÍNH SÁCH XÃ HỘI ĐỂ THÚC ĐẨY ĐẤT NƯỚC PHÁT TRIỂN THEO ĐỊNH HƯỚNG XHCN 3.1. Phương hướng.
3.2. Một số giải pháp từ góc độ chính sách xã hội góp phần khắc phục quá trình phân hóa, phân tầng xã hội, thúc đẩy sự phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan