[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng công nghệ dự báo lũ và cảnh báo ngập lụt hệ thống sông Vệ - Trà Khúc, thử nghiệm và chuyển giao công nghệ

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng công nghệ dự báo lũ và cảnh báo ngập lụt hệ thống sông Vệ - Trà Khúc, thử nghiệm và chuyển giao công nghệ
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương I: KHÁI QUÁT ĐIỀU KIỆN ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN VÀ ĐẶC ĐIỂM LŨ LỤT
1.1. Khái quát điều kiện tự nhiên
1.1.1. Vị trí địa lý
1.1.2. Địa hình, địa chất và thổ nhưỡng
1.1.3. Khí hậu
1.1.4. Tình hình sử dụng đất, dân sinh kinh tế trên lưu vực
1.2. Lưới sông, các hệ thống sông và sông nhánh
1.2.1. Sông Trà Khúc
1.2.2. Sông Vệ
1.3. Lưới trạm khí tượng thuỷ văn
1.3.1. Lưới trạm khí tượng
1.3.2. Lưới trạm thuỷ văn
1.3.3. Lưới trạm quan trắc mưa
1.4. Đặc điểm lũ lụt
1.4.1. Các nhân tố hình thành lũ lụt
1.4.2. Đặc điểm lũ
1.4.3. Ngập lụt trên hệ thống sông Trà Khúc - sông Vệ
Chương II: DỰ BÁO LŨ VÀ CẢNH BÁO NGẬP LỤT
2.1. Dự báo lũ đến các trạm chốt
2.1.1. Hiện trạng dự báo lũ đến các trạm Trà Khúc và Sông Vệ
2.1.2. Nhận xét
2.1.3. Mô hình HEC-HMS, HEC - RAS
2.1.4. Ứng dụng mô hình HEC-HMS tính toán dòng chảy cho lưu vực sông Vệ -Trà Khúc
2.1.5. Ứng dụng mô hình HEC-RAS tính toán thuỷ lực cho hạ lưu sông Vệ-Trà Khúc
2.2. Cảnh báo ngập lụt ở hạ lưu
2.2.1. Ứng dụng phần mềm Hec-Geo RAS tính ngập lụt cho hệ thống sông Vệ-Trà Khúc
2.2.2. Cảnh báo ngập lụt hạ lưu dựa trên kết quả dự báo lũ trạm chốt
2.2.3. Các kịch bản ngập lụt
Chương III: CÔNG NGHỆ DỰ BÁO LŨ VÀ CẢNH BÁO NGẬP LỤT, THỬ NGHIỆM CÔNG NGHỆ
3.1. Sơ đồ chung
3.1.1. Sơ đồ khối của chương trình
3.1.2. Cấu trúc thư mục và các file làm việc
3.2. Liên kết các mô Đun thành phần
3.3. Hướng dẫn sử dụng công nghệ
3.3.1. Cài đặt chương trình
3.3.2. Dự báo mực nước cho trạm Trà khúc và sông Vệ
3.3.3. Cảnh báo ngập lụt
3.4. Thử nghiệm công nghệ
3.5. Kết quả dự báo kiểm tra các trận lũ năm 2004 - 2005
3.5.1. Kết quả dự tính dòng chảy
3.5.2. Kết quả dự báo mực nước
3.6. Kết quả dự báo thử nghiệm nghiệp vụ mùa lũ 2005
3.6.1. Kết quả dự báo thử nghiệm nghiệp vụ với thời gian dự kiến 12 giờ
3.6.2. Kết quả dự báo với thời gian dự kiến 24 giờ
3.7. Thử nghiệm cảnh báo ngập lụt mùa lũ 2005
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan