[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng danh mục các sản phẩm công nghiệp chủ lực giai đoạn 2008-2015, tầm nhìn 2025 và các chính sách khuyến khích phát triển trong môi trường hội nhập

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng danh mục các sản phẩm công nghiệp chủ lực giai đoạn 2008-2015, tầm nhìn 2025 và các chính sách khuyến khích phát triển trong môi trường hội nhập
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương I: MỘT SỐ LÝ LUẬN VỀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHỦ LỰC VÀ HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2001 - 2006
I. Lý luận về công nghiệp chủ lực
I.1. Khái niệm về công nghiệp chủ lực
I.2. Đặc điểm của ngành công nghiệp chủ lực
I.3. Vai trò của công nghiệp chủ lực đối với phát triển của công nghiệp ở Việt Nam
I.4. Phương pháp xác định ngành công nghiệp chủ lực
II. Kinh nghiệm của một số nước trong việc xác định và phát triển ngành công nghiệp chủ lực
II.1. Singapore
II.2. Malaysia
II.3. Nhật Bản
II.4. Hàn Quốc
II.5. Trung Quốc
II.6. Một số nhận xét chung
III. Hiện trạng phát triển công nghiệp Việt Nam giai đoạn 2001 - 2006 và ước thực hiện năm 2007
III.1. Những kết quả đạt được
III.2. Những hạn chế của phát triển công nghiệp, nguyên nhân của những hạn chế
Chương II: XÂY DỰNG DANH MỤC CÁC NGÀNH/SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CHỦ LỰC GIAI ĐOẠN 2008 - 2015, TẦM NHÌN 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
I. Phạm vi lựa chọn, nguyên tắc, các tiêu chí đánh giá và phương pháp sử dụng
I.1. Xác định nhóm ngành/sản phẩm công nghiệp để lựa chọn các ngành/sản phẩm công nghiệp chủ lực
I.2. Về nguyên tắc lựa chọn
I.3. Hệ thống tiêu chí đánh giá sản phẩm công nghiệp chủ lực
I.4. Lựa chọn phương pháp xác định ngành công nghiệp chủ lực
II. Xây dựng danh mục các ngành/sản phẩm công nghiệp chủ lực
II.1. Danh mục ngành công nghiệp chủ lực giai đoạn 2008 - 2015
II.2. Danh mục ngành công nghiệp chủ lực giai đoạn 2016 - 2020
II.3. Định hướng ngành công nghiệp chủ lực cho giai đoạn 2021 - 2025
III. Định hướng phát triển công nghiệp và một số ngành/sản phẩm công nghiệp chủ lực
III.1. Định hướng phát triển công nghiệp đến năm 2020
III.2. Định hướng phát triển các ngành/sản phẩm công nghiệp chủ lực đến năm 2015, tầm nhìn 2025
Chương III: CÁC GIẢI PHÁP VÀ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH ĐỐI VỚI CÁC NGÀNH/SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CHỦ LỰC
I. Các giải pháp chủ yếu để phát triển ngành/sản phẩm công nghiệp chủ lực
I.1. Nhóm giải pháp chung đối với các doanh nghiệp
I.2. Các giải pháp đối với từng ngành/sản phẩm cụ thể
II. Các chính sách khuyến khích phát triển ngành/sản phẩm công nghiệp chủ lực
II.1. Các chính sách chung
II.2. Các chính sách đặc thù
III. Tổ chức thực hiện
III.1. Phê duyệt chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực
III.2. Trách nhiệm của các Bộ, ngành
III.3. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Chương IV: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan