[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng mô hình cơ quan quản lý nhà nước về cạnh tranh chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ trong thương mại quốc tế. Kinh nghiệm quốc tế và đề xuất cho Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng mô hình cơ quan quản lý nhà nước về cạnh tranh chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ trong thương mại quốc tế. Kinh nghiệm quốc tế và đề xuất cho Việt Nam
MỤC LỤC
DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU
LỜI NÓI ĐẦU
Chương I: TỔNG QUAN VỀ CẠNH TRANH, CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ, CHỐNG TRỢ CẤP VÀ TỰ VỆ
I. Các vấn đề cơ bản về cạnh tranh.
II. Các vấn đề cơ bản về chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ.
III. Mối quan hệ giữa lĩnh vực cạnh tranh với lĩnh vực chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ.
Chương II: THỰC TRẠNG VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH CƠ QUAN CẠNH TRANH, CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ VÀ TỰ VỆ CỦA MỘT SỐ NƯỚC VÀ THỰC TIỄN Ở VIỆT NAM
I. Mô hình cơ quan cạnh tranh của một số nước trên thế giới.
II. Mô hình cơ quan quản lý chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ.
III. Thực trạng về cơ quan quản lý cạnh tranh, chống bán phá giá chống trợ cấp và tự vệ của Việt Nam.
Chương III: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN MÔ HÌNH CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CẠNH TRANH, CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ, CHỐNG TRỢ CẤP VÀ TỰ VỆ CỦA VIỆT NAM
I. Những kho khăn và thách thức đối với cơ quan quản lý cạnh tranh, chống bán giá, chống trợ cấp của Việt Nam hiện nay.
II. Các giải pháp và kiến nghị.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan