[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc đào tạo cán bộ khoa học theo ê-kíp làm việc giai đoạn 2009-2014

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc đào tạo cán bộ khoa học theo ê-kíp làm việc giai đoạn 2009-2014
MỤC LỤC
PHẦN I. SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
I. SỰ CẦN THIẾT VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC ĐÀO TẠO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ KH&CN THEO Ê KÍP LÀM VIỆC
II. CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
1. Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) và yêu cầu phát triển nhân lực KH&CN
2. Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ
3. Kinh nghiệm của các nước trong việc đào tạo theo ê kíp
PHẦN II. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VỀ PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC VÀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA VIỆT NAM
I. THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC KH&CN CỦA VIỆT NAM VÀ NHU CẦU ĐÀO TẠO THEO Ê KÍP
1. Nhu cầu đào tạo cán bộ phục vụ CNH, HĐH
2. Các Chương trình đào tạo nguồn nhân lực KH&CN
II. NGUYÊN NHÂN VÀ HẠN CHẾ CỦA CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC KH&CN
PHẦN III. MỤC TIÊU, NỘI DUNG ĐỀ ÁN
I. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN
II. NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN
1. Khái niệm đào thạo ê kíp
2. Các hình thức đào tạo theo ê kíp
3. Đối tượng tham gia đào tạo theo ê kíp
4. Điều kiện tham gia đào tạo theo ê kíp
5. Lĩnh vực đào tạo theo ê kíp
6. Dự kiến tác động kinh tế - xã hội của Đề án
PHẦN IV. ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG VÀ QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ TUYỂN CHỌN NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO THEO Ê KÍP
I. ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG NHIỆM VỤ CẦN ĐÀO TẠO THEO Ê KÍP
1. Xây dựng đội ngũ giảng viên cho các chương trình đào tạo và giảng dạy về làm việc theo ê kíp
2. Xây dựng ê kíp phục vụ cho các chương trình KH&CN trọng điểm của Nhà nước
3. Xây dựng ê kíp phục vụ cho các nhiệm vụ chuyền giao công nghệ, vận hành các công nghệ mới, công nghệ hiện đại tai các doanh nghiệp, các tổ chức KH&CN, các tổ chức y tế, cơ quan quản lý nhà nước, an ninh và quốc phòng.
4. Xây dựng ê kíp phục vụ cho các hướng KH&CN mới mà trong nước chưa hình thành hoặc quá yếu.
5. Xây dựng êkíp phục vụ cho các hoạt động đổi mới về tổ chức và quản lý tại các doanh nghiệp, các tổ chức KH&CN, các tổ chức y tế, cơ quan quản lý nhà nước, an ninh và quốc phòng
II. QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH VÀ TUYỂN CHỌN NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO THEO Ê KÍP
1. Quy trình xây dựng nhiệm vụ KH&CN để đào tạo theo ê kíp
2. Phương thức thành lập các Hội đồng đánh giá tuyển chọn
3. Phương thức tuyển chọn đề xuất “Nhiệm vụ đào tạo theo ê kíp”
III. PHƯƠNG THỨC QUẢN LÝ VÀ ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
1. Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Ban Điều phối Chương trình
2. Các đơn vị quản lý trực tiếp (chủ quản) ê kíp được lựa chọn đi đào tạo có nhiệm vụ sau
3. Phụ trách ê kíp được cử đi đào tạo có nhiệm vụ sau
4. Đánh giá hiệu quả của nhiệm vụ đào tạo theo ê kíp
PHẦN V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN PHÁP QUY ĐỂ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
II. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN
III. TIẾN ĐỘ THỜI GIAN
V. TÀI CHÍNH CHO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
1. Các khoản chi
2. Nguồn kinh phí
3. Kế hoạch kinh phí hàng năm
4. Cơ sở lập dự toán, thanh quyết toán
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan