[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu cơ sở khoa học và pháp lý xây dựng cơ chế chính sách quản lý giá sản phẩm của các nhà máy lọc dầu ở Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu cơ sở khoa học và pháp lý xây dựng cơ chế chính sách quản lý giá sản phẩm của các nhà máy lọc dầu ở Việt Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN NGÀNH CÔNG NGHIỆP LỌC DẦU VÀ THỊ TRƯỜNG SPLD
1.1. Tổng quan về ngành công nghiệp lọc dầu.
1.2. Cung - Cầu sản phẩm lọc dầu ở khu vực CA-TBD.
1.3. Thị trường sản phẩm lọc dầu của Việt Nam.
Chương 2: QUẢN LÝ GIÁ SẢN PHẨM LỌC DẦU - MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN, THỰC TRẠNG VÀ KINH NGHIỆM
2.1. Quản lý Nhà nước về giá trong nền kinh tế thị trường & hàm ý cho SP lọc dầu.
2.2. Thực trạng quản lý giá xăng dầu tại Việt Nam.
2.3. Kinh nghiệm điều hành giá xăng dầu của một số nước.
Chương 3: KIẾN NGHỊ CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ GIÁ SẢN PHẨM LỌC DẦU CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2009 - 2015 & TẦM NHÌN ĐẾN 2025
3.1. Bối cảnh kinh tế - xã hội và xu hướng giá sản phẩm lọc dầu.
3.2. Kiến nghị cơ chế quản lý giá sản phẩm lọc dầu ở Việt Nam giai đoạn 2009 - 2015 và tầm nhìn đến 2025.
KẾT LUẬN
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan