[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ảnh hưởng của điều kiện điều chế lên quá trình hình thành pha, cấu trúc và từ tính của vật liệu nano YFeO3

[/kythuat]
[tomtat]
Ảnh hưởng của điều kiện điều chế lên quá trình hình thành pha, cấu trúc và từ tính của vật liệu nano YFeO3
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Chương 1 - TỔNG QUAN
1.1. Giới thiệu về công nghệ nano và vật liệu nano
1.1.1. Mở đầu và các khái niệm cơ bản[2],[13],[17]
1.1.2. Phân loại vật liệu nano
1.1.3. Phương pháp điều chế vật liệu nano
1.1.4. Ứng dụng của vật liệu nano[6]
1.2. Vật liệu perovskite dạng ABO3[9].
1.2.1. Cấu trúc lí tưởng của perovskite
1.2.2. Tính chất của perovskite [1],[2]
1.2.3. Các phương pháp điều chế perovskite
1.3. Sắt và các hợp chất của sắt
1.3.1. Sắt
1.3.2. Oxit sắt
1.3.3. Hiđroxit sắt
1.4. Ytrium và các hợp chất của yttrium
1.4.1. Oxit Yttrium
1.4.2.Hiđroxit Yttrium
1.5. Giới thiệu về perovskite YFeO3[2]
1.5.1. Cấu trúc lí tưởng của perovskite YFeO3
1.5.2. Ứng dụng của perovskite YFeO3
CHƯƠNG 2 - THỰC NGHIỆM
2.1. Các phương pháp nghiên cứu tính chất bột nanoYFeO3
2.1.1. Phương pháp phân tích nhiệt vi sai TGA/DTA[8]
2.1.2. Phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD)[7]
2.1.3. Phương pháp kính hiển vi điện tử quét SEM[8]
2.1.4. Phương pháp đo độ từ hóa[16]
2.2. Hoá chất và thiết bị
2.2.1. Hoá chất
2.2.2. Dụng cụ thiết bị
2.3. Phương pháp thực nghiệm
CHƯƠNG 3 – KẾT QUẢ - THẢO LUẬN
3.1. Kết quả và thảo luận YFeO3 bằng phương pháp đồng kết tủa trong nước nóng.
3.2. Kết quả và thảo luận YFeO3 bằng phương pháp đồng kết tủa trong nước lạnh
3.3. So sánh kết quả hai phương pháp tổng hợp
CHƯƠNG 4 - KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan