[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Biên soạn ebook chuyên đề một số hợp chất thiên nhiên bằng phần mềm Adobe Acrobat 9.0 Pro Extended

[/kythuat]
[tomtat]
Biên soạn ebook chuyên đề một số hợp chất thiên nhiên bằng phần mềm Adobe Acrobat 9.0 Pro Extended
MỤC LỤC
Phần I. MỞ ĐẦU
Phần II. NỘI DUNG
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ CÁC HỢP CHẤT THIÊN NHIÊN
1.1. Khái niệm về các hợp chất thiên nhiên và ngành hoá học các hợp chất thiên nhiên
1.2. Tác dụng của Ebook Một số hợp chất thiên nhiên
1.3. Phân loại các hợp chất thiên nhiên
1.3.1. Cơ sở phân loại các hợp chất thiên nhiên
1.3.2. Gluxit
1.3.3. Ankaloit
1.3.4. Terpen
1.3.5. Steroit
1.4. Một số phương pháp nghiêng cứu hợp chất thiên nhiên
CHƯƠNG 2. GIỚI THIỆU E-BOOK
2.1. Khái niệm E-book
2.2. Đặc điểm của E-book
2.2.1. Ưu điểm
2.2.2. Nhược điểm
2.3. Một số định dạng của E-book
2.3.1. DOC (Document)
2.3.2. PDF (Portable Document Format)
2.3.3. CHM (Compiled HTML Help File)
2.4. Tình hình sử dụng E-book
2.4.1. Ngoài nước
2.4.2. Trong nước
CHƯƠNG 3. GIỚI THIỆU CÁC PHẦN MỀM BIÊN SOẠN E-BOOK HÓA HỌC
3.1. Adobe Acrobat 9.0 Pro Extended
3.1.1. Giới thiệu phần mềm Adobe Acrobat 9.0 Pro Extended.
3.1.2. Cách download phần mềm
3.1.3. Một số tính năng mới của Adobe Acrobat 9 Pro Extended
3.1.4. Các tính năng của phần mềm Adobe Acrobat 9 Pro Extended
3.2. Một số phần mềm hỗ trợ
3.2.1. Microsoft Office Word 2010
3.2.2. SnagIt 11
3.2.3. MathType 6.7
3.2.4. Chemwindow 6.0
3.2.5. Adobe Reader 9.3
CHƯƠNG 4. ỨNG DỤNG CÁC PHẦN MỀM BIÊN SOẠN E-BOOK HÓA HỌC
4.1 Các bước biên soạn E-book hóa học
4.1.1. Nghiên cứu tài liệu
4.1.2. Thao tác trong Word 2007
4.1.3. Vẽ cấu trúc hóa học bằng Chemwindow 6.0
4.1.4. Chụp hình bằng SnagIt
4.1.5. Chuyển đổi từ file Word sang file PDF
4.2. Thao tác trong Adobe Acrobat Pro 9
4.2.1. Lập bảng mục lục
4.2.2. Cách tạo bookmark trong cùng một file PDF
4.2.3. Cách tạo bookmark cho nhiều file PDF khác nhau
4.2.4. Cách tạo liên kết trong E-book
4.3. E-book Chuyên đề một số hợp chất thiên nhiên
Chương 5. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
5.1. Mục đích của thực nghiệm sư phạm
5.2. Đối tượng thực nghiệm sư phạm
5.3. Tiến hành thực nghiệm
5.4. Kết quả thực nghiệm
Phần III. KẾT LUẬN – ĐỀ XUẤT
1. Kết luận
1.1. Kết quả nghiêng cứu
1.1.2. Về khóa luận
1.1.3. Về sản phẩm E-book Một số hợp chất thiên nhiên
1.2. Thuận lợi
1.2. Khó khăn
2. Đề xuất
3. Hướng phát triển của đề tài
LỜI KẾT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan