[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khảo sát thành phần cơ giới, độ chua, nhôm di động, sức đệm của đất ở nông trường cao su Phạm Văn Cội – Củ Chi

[/kythuat]
[tomtat]
Khảo sát thành phần cơ giới, độ chua, nhôm di động, sức đệm của đất ở nông trường cao su Phạm Văn Cội – Củ Chi
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
PHẦN A: TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT
CHƯƠNG 1: THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA ĐẤT
1.1. Thành phần khí [7]
1.2. Thành phần lỏng (dung dịch đất)
1.2.1. Thành phần
1.2.2. Nước trong đất
1.2.3. Tầm quan trọng của dung dịch đất
1.3. Thành phần rắn[8]
1.3.1. Phần khoáng của đất
1.3.2. Phần chất hữu cơ
CHƯƠNG 2: TÍNH CHẤT NÔNG HÓA CỦA ĐẤT[6]
2.1. Keo đất
2.1.1. Khái niệm
2.1.2. Cấu tạo của hạt keo
2.1.3. Tính chất cơ bản của keo đất
2.1.4. Phân loại keo đất
2.2. Tính chất hấp phụ chất dinh dưỡng
2.3. Các dạng hấp phụ
2.3.1. Hấp phụ sinh học
2.3.2. Hấp phụ cơ học
2.3.3. Hấp phụ lí học
2.3.4. Hấp phụ hóa học
2.3.5. Hấp phụ hóa lí
2.4. Khả năng hấp phụ của đất đối với độ phì của đất và chế độ bón phân
CHƯƠNG 3: TÍNH CHẤT CHUA CỦA ĐẤT
3.1. Định nghĩa[2]
3.2. Nguyên nhân gây chua và tình hình đất chua ở Việt Nam[1,6]
3.3. Phân loại độ chua của đất[2,4
3.3.1. Độ chua hiện tại
3.3.2. Độ chua tiềm tàng
3.4. Tính chất đệm của dung dịch đất[3]
3.4.1. Định nghĩa
3.4.2. Nguyên nhân gây ra khả năng đệm
3.5. Bón vôi cải tạo đất chua[6]
CHƯƠNG 4: CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN CƠ GIỚI, ĐỘ CHUA, NHÔM DI ĐỘNG, SỨC ĐỆM CỦA ĐẤT[10]
4.1. Lấy và bảo quản mẫu đất
4.1.1. Lấy mẫu phân tích
4.1.2. Phơi khô mẫu
4.1.3. Nghiền và rây mẫu
4.2. Nguyên tắc và phương pháp xác định hệ số khô kiệt
4.2.1. Ý nghĩa
4.2.2. Nguyên tắc
4.2.3. Phương pháp
4.3. Nguyên tắc và phương pháp phân tích thành phần cơ giới đất
4.3.1. Ý nghĩa
4.3.2. Nguyên tắc
4.3.3. Phương pháp phân tích – Phương pháp Rutcopski
4.4. Nguyên tắc và phương pháp xác định độ chua
4.4.1. Nguyên tắc và phương pháp chung
4.4.2. Xác định độ chua hiện tại
4.4.3. Xác định độ chua tiềm tàng
4.5. Xác định sức đệm của đất
PHẦN B: THỰC NGHIỆM
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NÔNG TRƯỜNG CAO SƯ PHẠM VĂN CỘI – CỦ CHI
1.1. Lịch sử nông trường và đặc điểm vùng đất khảo sát
1.2. Lược đồ nông trường
CHƯƠNG 2: THỰC NGHIỆM
2.1. Lấy mẫu và xử lí mẫu
2.2. Xác định hệ số khô kiệt bằng phương pháp sấp khô
2.3 Xác định thành phần cơ giới của đất
2.4. Xác định độ chua
2.5. Xác định sức đệm của đất (phương pháp Arrhenius)
KẾT LUẬN CHUNG
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan