[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khảo sát thành phần Hóa học cao ethyl acetate của lá cây bình bát nước Annona glabra L

[/kythuat]
[tomtat]
Khảo sát thành phần Hóa học cao ethyl acetate của lá cây bình bát nước Annona glabra L
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN
1.1. GIỚI THIỆU VỀ CHI ANNONA [1,4,5]
1.1.1. Đặc điểm thực vật
1.1.2. Thành phần hóa học các cây thuộc chi Annona
1.1.3. Công dụng và dược tính
1.2. CÂY BÌNH BÁT NƯỚC
1.2.1. Mô tả thực vật [1,5]
1.2.2. Thành phần hóa học
1.2.2. Công dụng và dược tính
1.3. SƠ LƯỢC VỀ HOẠT TÍNH KHÁNG OXI HÓA[34,35,36]
Chương 2. PHẦN THỰC NGHIỆM
2.1. THIẾT BỊ, DỤNG CỤ, NGUYÊN LIỆU VÀ HÓA CHẤT
2.1.1. Thiết bị
2.1.2. Dụng cụ
2.1.3. Hóa chất
2.1.4. Nguyên liệu
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp phân lập các chất.
2.2.1. Phương pháp xác định cấu trúc các hợp chất hóa học
2.2.2. Phương pháp thử hoạt tính kháng oxy hóa
2.3. THỰC NGHIỆM
2.3.1. Điều chế cao thô
2.3.2. Cô lập và tinh chế các hợp chất
2.3.3. Sơ đồ phân lập hợp chất
2.4. Hằng số vật lý và các số liệu phổ nghiệm
2.4.1. Hợp chất AGAΙ
2.4.2. Hợp chất AGAΙΙ
2.5. Phân tích hoạt tính kháng oxi hóa
Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. KẾT QUẢ CHUNG
3.2. XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC CỦA HỢP CHẤT AGAΙ
3.3. XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC CỦA HỢP CHẤT AGAΙΙ
3.4. HOẠT TÍNH KHÁNG OXI HÓA CỦA AGA I
Chương 4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan