[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khảo sát thành phần Hóa học cao etyl acetat của loài địa y Parmotrema sancti-angelii (Hale) Hale thu hái ở Đà Lạt

[/kythuat]
[tomtat]
Khảo sát thành phần Hóa học cao etyl acetat của loài địa y Parmotrema sancti-angelii (Hale) Hale thu hái ở Đà Lạt
MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
Chương 1: TỔNG QUAN
1.1. GIỚI THIỆU VỀ ĐỊA Y
1.2. NGHIÊN CỨU HÓA HỌC VỀ CHI PARMOTREMA
1.2.1. Các hợp chất theo qui trình sinh tổng hợp polyketid
1.2.2. Các hợp chất theo qui trình sinh tổng hợp mevalonic acid
1.2.3. Các hợp chất tạo nên bằng quá trình sinh tổng hợp của tảo
1.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Chương 2 : THỰC NGHIỆM
2.1. HÓA CHẤT VÀ THIẾT BỊ
2.1.1. Hóa Chất.
2.1.2. Thiết Bị
2.2. KHẢO SÁT NGUYÊN LIỆU.
2.3. ĐIỀU CHẾ CÁC LOẠI CAO
2.4. TÁCH CÁC PHÂN ĐOẠN TỪ CAO EA3
2.4.1. Sắc kí cột silica gel cho phân đoạn EA3.1 (sơ đồ 2.2, 5.17g)
2.4.2. Sắc kí cột silicagel cho phân đoạn EA3.3 (sơ đồ 2.2, 15.78g)
Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. KHẢO SÁT CẤU TRÚC HÓA HỌC CỦA HỢP CHẤT PS–A3
3.2. KHẢO SÁT CẤU TRÚC HÓA HỌC CỦA HỢP CHẤT PS – A7
Chương 4: KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan