[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khảo sát thành phần hóa học cây phèn Phyllanthus reticulatus Poir. họ thầu dầu (Euphorbiaceae)

[/kythuat]
[tomtat]
Khảo sát thành phần hóa học cây phèn Phyllanthus reticulatus Poir. họ thầu dầu (Euphorbiaceae)
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ
DANH MỤC CÁC HÌNH
DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN
1.1. ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT CÂY PHÈN ĐEN [6]
1.1.1. Mô tả chung [6]
1.1.2. Vùng phân bố, thu hái [6]
1.2. CÁC NGHIÊN CỨU VỀ DƯỢC TÍNH
1.2.1. Dược tính theo y học cổ truyền [4,6]
1.2.2. Các nghiên cứu về dược tính của một số loài thuộc chi Phyllanthus
1.3. CÁC NGHIÊN CỨU VỀ THÀNH PHẦN HOÁ HỌC
1.3.1. Phyllanthus acidus
1.3.2. Phyllanthus acuminatus
1.3.3. Phyllanthus amarus L
1.3.4. Phyllanthus discoides
1.3.5. Phyllanthus emblica L.
1.3.6. Phyllanthus flexuosus
1.3.7. Phyllanthus fratermus
1.3.8. Phyllanthus myrtifolius
1.3.9. Phyllanthus niruroides
1.3.10. Phyllanthus niruri L.
1.3.11. Phyllanthus oxyphyllus
1.3.12. Phyllanthus polyanthus
1.3.13. Phyllanthus sellowianus
1.3.14. Phyllanthus simplex
1.3.15. Phyllanthus tenellus
1.3.16. Phyllanthus urinaria
1.3.17. Phyllanthus watsonii
CHƯƠNG 2 THỰC NGHIỆM
2.1. HOÁ CHẤT, THIẾT BỊ, PHƯƠNG PHÁP
2.1.1. Hoá chất
2.1.2. Thiết bị
2.1.3. Phương pháp tiến hành
2.2. NGUYÊN LIỆU
2.2.1. Thu hái nguyên liệu
2.2.2. Xử lý mẫu nguyên liệu
2.3. ĐIỀU CHẾ CÁC LOẠI CAO
2.4. CÔ LẬP CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ TRONG CÂY PHYLLANTHUS RETICULATUS POIR
2.4.1 Sắc kí cột silica gel trên cao ether dầu hoả
2.4.2 Cô lập các hợp chất hữu cơ trong cao ethyl acetate
CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Khảo sát cấu trúc hóa học của hợp chất S3
3.2. Khảo sát cấu trúc hóa học của hợp chất L1
CHƯƠNG 4 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan