[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khảo sát thành phần Hóa học của cao ethyl acetate của địa y Roccella sinensis (Nyl.) Hale thu hái ở Bình Thuận

[/kythuat]
[tomtat]
Khảo sát thành phần Hóa học của cao ethyl acetate của địa y Roccella sinensis (Nyl.) Hale thu hái ở Bình Thuận
MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC HÌNH ẢNH - SƠ ĐỒ - BẢNG BIỂU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
1.1. KHÁI QUÁT VỀ ĐỊA Y
1.1.1. Định nghĩa và phân loại địa y
1.1.2. Vai trò của các hợp chất tự nhiên trong địa y [4]
1.1.3. Một số ứng dụng của địa y
1.2. HOẠT TÍNH CỦA CÁC HỢP CHẤT TỪ ĐỊA Y
1.3. NGHIÊN CỨU HÓA HỌC VỀ CÁC HỢP CHẤT CÓ TRONG ĐỊA Y
1.4. MÔ TẢ THỰC VẬT ROCCELLA SINENSIS (NYL.) HALE (ROCCELLACEACE)
1.5. MỘT SỐ HỢP CHẤT HỮU CƠ CÓ TRONG ĐỊA Y THUỘC CHI ROCCELLA ĐÃ ĐƯỢC NGHIÊN CỨU
1.5.1. Các acid béo
1.5.2. Các hợp chất carbohydrat
1.5.3. Các hợp chất chromane và chromone
1.5.4. Các hợp chất dibenzofurane
1.5.5. Các hợp chất depside
1.5.6. Các hợp chất carotenoid
1.5.7. Các hợp chất aliphatic vòng
1.5.8. Các hợp chất chứa N
1.5.9. Công thức hóa học các hợp chất
CHƯƠNG 2: THỰC NGHIỆM
2.1. HÓA CHẤT VÀ THIẾT BỊ
2.1.1. Hóa chất
2.1.2. Thiết bị
2.2. KHẢO SÁT NGUYÊN LIỆU
2.3. ĐIỀU CHẾ CÁC LOẠI CAO
2.4. CÔ LẬP CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ TRONG CAO ETYL AXETAT
2.4.1. Sắc kí cột cho cao EA1
2.4.2 Sắc kí cột silica gel áp dụng cho phân đoạn EA1.2 (15.137g)
2.4.3 Sắc kí cột silica gel áp dụng cho phân đoạn EA1.2.3 (1.920g)
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1 KHẢO SÁT CẤU TRÚC HÓA HỌC CỦA HỢP CHẤT RS-C1a
3.2 KHẢO SÁT CẤU TRÚC HÓA HỌC CỦA HỢP CHẤT RS-C2
3.3 KHẢO SÁT CẤU TRÚC HÓA HỌC CỦA HỢP CHẤT RS-C1
3.4 KHẢO SÁT CẤU TRÚC HÓA HỌC CỦA HỢP CHẤT RS-C15
Chương 4: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan