[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tìm hiểu tình hình ô nhiễm đất và thiết kế bài trắc nghiệm đánh giá mức độ hiểu biết về môi trường của sinh viên khoa hóa, trường ĐH sư phạm thành phố Hồ Chí Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Tìm hiểu tình hình ô nhiễm đất và thiết kế bài trắc nghiệm đánh giá mức độ hiểu biết về môi trường của sinh viên khoa hóa, trường ĐH sư phạm thành phố Hồ Chí Minh
MỤC LỤC
LỜI CÁM ƠN
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MÔI TRƯỜNG
1.1. Khái niệm môi trường
1.2. Phân loại môi trường [7]
1.2.1. Môi trường vật lí
1.2.2. Môi trường sinh vật
1.3. Mối quan hệ giữa môi trường và phát triển
1.4. Chức năng của môi trường [7]
1.5. Ô nhiễm môi trường [7]
1.6. Những vấn đề môi trường thách thức hiện nay trên thế giới [2]
1.6.1. Khí hậu toàn cầu biến đổi và tần suất thiên tai gia tăng
1.6.2. Sự suy giảm tầng ozon
1.6.3. Hiệu ứng nhà kính đang gia tăng
1.6.4. Tài nguyên bị suy thoái
1.6.5. Ô nhiễm môi trường đang xảy ra ở quy mô rộng
1.6.6. Sự gia tăng dân số
1.6.7. Sự suy giảm tính đa dạng sinh học trên Trái đất
CHƯƠNG 2: MÔI TRƯỜNG ĐẤT VÀ Ô NHIỄM ĐẤT
2.1. Khái niệm đất [7]
2.2. Thành phần hóa học của đất [4]
2.3. Vai trò và chức năng của đất [4]
2.4. Tài nguyên đất [8]
2.5. Ô nhiễm đất [4]
2.5.1. Khái niệm ô nhiễm đất
2.5.2. Nguyên nhân gây ô nhiễm đất [7]
2.5.3. Hậu quả của ô nhiễm đất
2.5.4. Các tiêu chuẩn đánh giá ô nhiễm đất [6]
2.5.5. Các biện pháp kiểm soát và hạn chế ô nhiễm đất [6]
2.6. Các quá trình làm suy thoái môi trường đất [4]
2.6.1. Sa mạc hóa
2.6.2. Xói mòn do gió
2.6.3. Hoang mạc hóa
CHƯƠNG 3: THÔNG TIN, NGUỒN TƯ LIỆU VỀ Ô NHIỄM ĐẤT
3.1. Tư liệu về ô nhiễm đất trên thế giới
3.1.1. Tổng quan về tài nguyên đất trên thế giới
3.1.2. Tư liệu ô nhiễm đất trên thế giới
3.2. Tư liệu ô nhiễm đất ở Việt Nam
3.2.1. Tài nguyên đất của Việt Nam
3.2.2. Một số tư liệu về ô nhiễm đất ở Việt Nam
3.3. Tài nguyên đất ở TP. HCM
CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ BÀI TRẮC NGHIỆM ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HIỂU BIẾT CỦA SINH VIÊN VỀ VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG
4.1. Tiêu chí bài trắc nghiệm đánh giá
4.2. Nội dung bài trắc nghiệm đánh giá
4.3. Cách đánh giá kết quả bài trắc nghiệm của sinh viên
4.4. Thực nghiệm
4.5. Kết quả thực nghiệm
4.6. Đánh giá kết quả trả lời các câu hỏi về môi trường đất
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
PHỤ LỤC ĐỀ THI GIỮA KÌ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan