[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tổng hợp nghiên cứu cấu trúc và thử hoạt tính sinh học của phức giữa ion Ni2+, Cd2+ với thuốc thử 5 – bromosalicylaldehyde thiosemicarbazone

[/kythuat]
[tomtat]
Tổng hợp nghiên cứu cấu trúc và thử hoạt tính sinh học của phức giữa ion Ni2+, Cd2+ với thuốc thử 5 – bromosalicylaldehyde thiosemicarbazone
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VÀ KÍ HIỆU VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH
LỜI MỞ ĐẦU
PHẦN TỔNG QUAN
CHƯƠNG 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ QUANG PHỔ
1.1. Cơ sở lý thuyết
1.1.1. Phát xạ điện từ
1.1.2. Sự tương tác giữa phân tử và sóng điện tử
1.2. Phổ hồng ngoại
1.2.2. Sự hấp thụ năng lượng
1.2.3. Cường độ hấp thụ
1.2.4. Phổ hồng ngoại của một số chất tiêu biểu
1.2.5. Ưu điểm – Hạn chế
1.2.6. Ứng dụng
1.3. Phổ cộng hưởng từ hạt nhân
1.3.1. Cơ sở vật lý
1.3.2. Phổ cộng hưởng từ proton (1H – NMR)
1.3.3. Phổ cộng hưởng từ cacbon 13 (13C – NMR)
1.4. Phổ khối lượng
1.4.1. Nguyên tắc chung
1.4.2. Phân loại các ion
1.4.3. Nguyên tắc phân mảnh
1.5. Phổ tử ngoại
1.5.1. Giới thiệu
1.5.2. Các mức năng lượng của electron và sự chuyển mức năng lượng
1.5.3. Quy tắc chọn lọc
1.5.4. Ứng dụng
CHƯƠNG 2: ĐẠI CƯƠNG VỀ PHỨC CHẤT
2.1. Khái niệm về phức chất
2.2. Cấu tạo của phức chất
2.2.1. Chất tạo phức
2.2.2. Phối tử (Ligand)
2.2.3. Số phối trí
2.2.4. Dung lượng phối trí của phối tử
2.3. Liên kết hóa học trong phức chất
2.3.1. Thuyết liên kết hóa trị (Thuyết VB)
2.3.2. Thuyết trường tinh thể
2.3.3. Thuyết orbital phân tử (Thuyết MO)
2.4. Ứng dụng của phức chất trong hóa học phân tích
CHƯƠNG 3: ĐẠI CƯƠNG VỀ NIKEN, CADMI VÀ 5 – BSAT
3.1. Đại cương về niken
3.1.1. Trạng thái tự nhiên
3.1.2. Tính chất
3.1.3. Độc tính
3.1.4. Ứng dụng
3.1.5. Khả năng tạo phức
3.2. Đại cương về cadmi
3.2.1. Trạng thái tự nhiên
3.2.2. Tính chất
3.2.3. Độc tính
3.2.4. Ứng dụng
3.2.5. Khả năng tạo phức
3.3. Thuốc thử 5 – bromosalicylaldehyde thiosemicarbazone (5 – BSAT)
3.3.1. Danh pháp
3.3.2. Điều chế
3.3.4. Tính chất và ứng dụng của thuốc thử
PHẦN THỰC NGHIỆM
CHƯƠNG 4: TỔNG HỢP THUỐC THỬ 5 – BSAT, PHỨC RẮN Ni (II) – 5-BSAT VÀ Cd (II) – 5-BSAT
4.1. Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm
4.2. Các điều kiện ghi phổ
4.3. Tổng hợp thuốc thử 5 – BSAT
4.3.1. Hóa chất
4.3.1. Dụng cụ thí nghiệm
4.3.2. Cách tiến hành
4.3.3. Hiệu suất phản ứng
4.3.4. Kết quả và thảo luận
4.4. Tổng hợp phức rắn Ni (II) – 5-BSAT
4.4.1. Hóa chất
4.4.2. Dụng cụ thí nghiệm
4.4.1. Cách tiến hành
4.4.2. Kết quả và thảo luận
4.5. Tổng hợp phức rắn Cd (II) – 5-BSAT
4.5.1. Hóa chất
4.5.2. Dụng cụ thí nghiệm
4.5.1. Cách tiến hành
4.5.2. Kết quả và thảo luận
CHƯƠNG 5: THỬ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA CÁC PHỨC RẮN Ni (II) – 5-BSAT VÀ Cd (II) – 5-BSAT
5.1. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu
5.1.1. Vật liệu
5.1.2. Phương pháp nghiên cứu
5.2. Điều kiện thử hoạt tính
5.3. Môi trường nghiên cứu
5.4. Cách tiến hành
5.2.1. Chuẩn bị dụng cụ
5.2.2. Chuẩn bị môi trường MPA
5.2.3. Chuẩn bị hóa chất
5.2.4. Đổ môi trường MPA
5.2.5. Cấy vi khuẩn và chất cần thử hoạt tính sinh học
5.3. Kết quả
PHẦN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan