[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tổng hợp và chuyển hóa 4,6-dimethylpyrimidine-2-thiol

[/kythuat]
[tomtat]
Tổng hợp và chuyển hóa 4,6-dimethylpyrimidine-2-thiol
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN
I. Pyrimidine
I.1. Đặc điểm cấu tạo
I.2. Tính chất vật lý
I.3. Tầm quan trọng của pyrimidine
I.4. Tình hình tổng hợp pyrimidine-2-thiol
II. Hydrazide
II.1 Đặc điểm cấu tạo
II.2. Phương pháp tổng hợp hydrazide và một số hướng chuyển hóa 
III. Giới thiệu về 1,2,4-triazolo[4,3]pyrimidine
IV. Giới thiệu về hợp chất amide
CHƯƠNG II: THỰC NGHIỆM
I. SƠ ĐỒ THỰC NGHIỆM
II. TỔNG HỢP
II.1. Tổng hợp 4,6-dimethylpyrimidin-2-thiol (1)
II.2. Tổng hợp 2-[(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)sulfanyl]acetohydrazide (2)
II.3. Tổng hợp 5,7-dimethyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrimidine-3-thiol (3)
II.4. Tổng hợp 2-((5,7-dimethyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrimidin-3-yl)thio)-N-(4-nitrophenyl)acetamide (4a)
II.5. Tổng hợp 2-((5,7-dimethyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrimidin-3-yl)thio)-N-(3-hydroxyphenyl)acetamide (4b)
II.6. Tổng hợp 2-((5,7-dimethyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrimidin-3-yl)thio)-N-(p-tolyl)acetamide (4c)
III. XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC VÀ MỘT SỐ TÍNH CHẤT VẬT LÝ
III.1. Xác định nhiệt độ nóng chảy
III.2. Phổ hồng ngoại (IR)
III.3. Phổ cộng hưởng từ hạt nhân NMR
III.4. Phổ khối lượng (HR-MS)
III.5. Thăm dò hoạt tính sinh học
CHƯƠNG III: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
I. Tổng hợp 4,6-dimethylpyrimidine-2(1H)-thione (1)
II. Tổng hợp (4,6-dimethylpyrimidin-2-ylsulfanyl)acetohydrazide (2)
III. Tổng hợp 5,7-dimethyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrimidine-3-thiol (3)
IV. Tổng hợp dẫn xuất thế N-Aryl 2-((5,7-dimethyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrimidin-3-yl)thio)acetamide
V. Thăm dò hoạt tính sinh học
CHƯƠNG IV: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
CHƯƠNG V: TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan