[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tổng hợp và khảo sát khả năng hấp phụ ion Cd2+của vật liệu nano Y0.7Sr0.3FeO3

[/kythuat]
[tomtat]
Tổng hợp và khảo sát khả năng hấp phụ ion Cd2+của vật liệu nano Y0.7Sr0.3FeO3
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC HÌNH VẼ VÀ BẢNG BIỂU
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN
1.1. CÔNG NGHỆ NANO
1.1.1 Khái niệm
1.1.2 Ứng dụng
1.1.3 Điều chế vật liệu nano oxit bằng phương pháp đồng kết tủa
1.2. VẬT LIỆU PEROVSKITE ABO3
1.2.1. ABO3 thuần
1.2.2. ABO3 biến tính
1.2.3. YFeO3
1.3. TỔNG QUAN MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA Fe, Y, Sr, Cd VÀ CÁC HỢP CHẤT
1.3.1. Sắt
1.3.2. Yttri
1.3.3. Stronti
1.3.4. Cadmi
1.4. QUÁ TRÌNH HẤP PHỤ
1.4.1. Hiện tượng hấp phụ
1.4.2. Hấp phụ trong môi trường nước
1.4.3. Động học hấp phụ
1.4.4. Cân bằng hấp phụ - Các phương trình đẳng nhiệt hấp phụ
1.5. CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1.5.1. Phương pháp phân tích DTA/ TGA
1.5.2. Phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD)
1.5.3. Phương pháp kính hiển vi điện tử quét (SEM)
1.5.4. Phương pháp phổ tán sắc năng lượng tia X (EDXS)
1.5.5. Phương pháp đo độ từ hóa
1.5.6. Phương pháp quang phổ hấp phụ nguyên tử
Phương pháp nguyên tử hóa bằng ngọn lửa
CHƯƠNG 2. THỰC NGHIỆM – KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
2.1. HÓA CHẤT – THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ
2.2. TỔNG HỢP BỘT NANO Y0.7Sr0.3FeO3 BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG KẾT TỦA
2.3. KẾT QUẢ
2.3.1. Kết quả phân tích DTA/TGA của vật liệu Y0.7Sr0.3FeO3
2.3.2. Kết quả XRD của vật liệu Y0.7Sr0.3FeO3
2.3.3. Kết quả SEM của vật liệu Y0.7Sr0.3FeO3
2.3.4. Kết quả EDXS của vật liệu Y0.7Sr0.3FeO3
2.3.5. Từ tính của vật liệu Y0.7Sr0.3FeO3
2.3.6. Khả năng hấp phụ ion Cd2+ của vật liệu Y0.7Sr0.3FeO3
2.3.6.1. Các điều kiện đo phổ hấp phụ nguyên tử và phát xạ ngọn lửa của Cd2+
2.3.6.2. Dựng đường chuẩn xác định nồng độ ion kim loại theo phương pháp hấp thụ nguyên tử
2.3.6.3. Khảo sát thời gian đạt cân bằng hấp phụ của Y0.7Sr0.3FeO3 đối với Cd2+
CHƯƠNG 3. KẾT LUẬN – ĐỀ XUẤT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan