[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tổng hợp và nghiên cứu cấu trúc của một số dẫn xuất 5-benzyliđen-3-N-(4-metylphenyl)-2-thioxothiazoliđin-4-on

[/kythuat]
[tomtat]
Tổng hợp và nghiên cứu cấu trúc của một số dẫn xuất 5-benzyliđen-3-N-(4-metylphenyl)-2-thioxothiazoliđin-4-on
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG I. TỔNG QUAN
I.1. Tổng quan về thiazoliđin-4-on
I.2. Tổng quan về thiazoliđin-2,4-đion
I.3. Tổng quan về 2-thioxothiazoliđin-4-on
I.4. Một số hướng chuyển hóa các hợp chất 3-N-(4-metylphenyl)-2-thioxothiazoliđin-4-on
I.4.1. Phản ứng ở nhóm –NH
I.4.2. Phản ứng của nhóm metylen linh động
CHƯƠNG II. THỰC NGHIỆM
II.1. Sơ đồ thực nghiệm
II.2. Tổng hợp các chất
II.2.1. Tổng hợp 3-N-(4-metylphenyl)-2-thioxo-1,3-thiazolidin-4-on (2)
II.2.2. Tổng hợp các dẫn xuất 5-arylidene-3-N-(4-methylphenyl)-2-thioxothiazolidin-4-one (3a-d)
II.3. Xác định tính chất và một số tính chất vật lý
II.3.1. Xác định nhiệt độ nóng chảy
II.3.2. Phổ hồng ngoại (IR)
II.3.3. Phổ cộng hưởng từ proton (1H-NMR)
II.3.4. Phổ khối lượng (HR-MS)
II.3.5. Hoạt tính kháng khuẩn
CHƯƠNG III. KẾT QUẢ - THẢO LUẬN
III.1. Tổng hợp 3-N-(4-metylphenyl)-2-thioxothiazolidin-4-on (2)
III.1.1. Cơ chế phản ứng
III.1.2. Phân tích phổ hồng ngoại (IR) và phổ cộng hưởng từ hạt nhân (1H-NMR)
III.2. Tổng hợp 5-(4-clorobenzyliđen)-3-N-(4-metylphenyl)-2-thioxothiazoliđin-4-on (3a)
III.2.1. Cơ chế
III.2.2. Phân tích phổ
III.3. Tổng hợp 5-(4-hiđroxibenzyliđen)-3-N-(4-metylphenyl)-2-thioxothiazoliđin-4-on (3b)
III.3.1. Phân tích phổ hồng ngoại (IR)
III.3.2. Phân tich phổ cộng hưởng từ hạt nhân (1H-NMR)
III.4. Tổng hợp 5-(4-metoxibenzyliđen)-3-N-(4-metylphenyl)-2-thioxothiazoliđin-4-on (3c)
III.4.1. Phân tích phổ hồng ngoại (IR)
III.4.2. Phân tích cộng hưởng từ hạt nhân (1H-NMR)
III.5. Tổng hợp 5-[4-(N,N-đimetylamino)benzyliđen]-3-N-(4-metylphenyl)-2-thioxothiazoliđin-4-on (3d)
III.5.1. Phân tích phổ hồng ngoại (IR)
III.5.2. Phân tích cộng hưởng từ hạt nhân (1H-NMR)
III.6. Phân tích phổ HR-MS
III.7 Bảng tóm tắt kết quả
III.8. Khảo sát hoạt tính kháng khuẩn
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan