[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tổng hợp vật liệu nano từ tính Y1-xCaxFeO3 và khảo sát khả năng hấp phụ ion Pb2+ của chúng

[/kythuat]
[tomtat]
Tổng hợp vật liệu nano từ tính Y1-xCaxFeO3 và khảo sát khả năng hấp phụ ion Pb2+ của chúng
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ VẬT LIỆU NANO
1.1. Một vài khái niệm về vật liệu nano
1.2. Ứng dụng của vật liệu nano
1.3. Một số phương pháp tổng hợp vật liệu nano oxit
1.4. Cấu trúc tinh thể vật liệu PEROVSKITE ABO3
CHƯƠNG 2. MỘT VÀI NÉT TỔNG QUAN VỀ NGUYÊN TỐ SẮT, YTRI, CANXI
2.1. Sắt và oxit sắt
2.2. Ytri và oxit ytri
2.3. Canxi và oxit canxi
CHƯƠNG 3. CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC VÀ TỪ TÍNH CỦA VẬT LIỆU NANO.
3.1. Phương pháp phân tích nhiệt vi sai TGA/DTA
3.2. Phương pháp nhiễu xạ X (XRD)
3.3. Phương pháp kính hiển vi điện tử quét SEM
3.4. Phương pháp đo độ từ hóa
3.5. Tổng quan về hấp phụ
CHƯƠNG IV. THỰC NGHIỆM – KẾT QUẢ - THẢO LUẬN
4.1. Dụng cụ, hóa chất, thiết bị
4.2. Thực nghiệm tổng hợp vật liệu nano Y1-xCaxFeO3 (với x=0,1 và x=0,2)
4.3. Kết quả và thảo luận
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan