[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khảo sát thành phần hóa học từ cao ethyl acetate của lá chùm ngây Moringa Oleifera L. họ Moringaceae

[/kythuat]
[tomtat]
Khảo sát thành phần hóa học từ cao ethyl acetate của lá chùm ngây Moringa Oleifera L. họ Moringaceae
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I TỔNG QUAN
1.1 ĐAI CƯƠNG VỀ CÂY CHÙM NGÂY
1.1.1 Thực vật học
1.1.2 Hình thái thực vật
1.1.3 Hình thái phân bố
1.1.4 Giá trị dinh dưỡng và giá trị kinh tế
1.1.5 Tác dụng dược lý
1.1.5.2 Theo y học hiện đại
1.1.6 Thành phần hóa học
1.1.6.1 Các hợp chất Phenolic
1.1.6.2 Các hợp chất Flavonoid đã được phân lập từ cây chùm ngây
1.1.6.3 Các hợp chất Terpenoid-Steroid được phân lập từ cây Chùm ngây
1.1.6.4 Các hợp chất Glycosid được phân lập từ cây Chùm ngây
1.1.6. 5 Hợp chất khác được phân lập từ cây Chùm ngây
Chương II THỰC NGHIỆM VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Hóa chất, thiết bị, phương pháp
2.1.1 Hóa chất
2.1.2 Thiết bị
2.1.3 Phương pháp nghiên cứu
2.1.3.1 Phương pháp phân lập các hợp chất
2.1.3.2 Phương pháp xác định cấu trúc hóa học các hợp chất
2.2 THỰC NGHIỆM
2.2.1 Giới thiệu chung
2.2.2 Quá trình phân lập các chất
2.2.2.1 Nguyên liệu
2.2.2.2 Quá trình điều chế cao EtOH toàn phần
2.2.2.3 Phân lập các hợp chất từ cao EA
2.2.2.3.1 Khảo sát phân đoạn E7(150g)
2.2.2.3.2 Khảo sát phân đoạn E 7.2 (14,05g)
2.2.2.3.3 Khảo sát phân đoạn E7.5 (16,94 g)
2.3 HẰNG SỐ VẬT LÝ VÀ CÁC SỐ LIỆU PHỔ NGHIỆM CÁC HỢP CHẤT PHÂN LẬP ĐƯỢC
2.3.1 Hợp chất MO5
2.3.2 Hợp chất MO8
2.3.3 Hợp chất MO10
CHƯƠNG III KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Chương IV KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan