[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khảo sát thành phần hoá học và cao ethyl acetate từ lá Muồng hoàng yến Cassia fistula L. họ Vang (Caesalpiniaceae)

[/kythuat]
[tomtat]
Khảo sát thành phần hoá học và cao ethyl acetate từ lá Muồng hoàng yến Cassia fistula L. họ Vang (Caesalpiniaceae)
MỤC LỤC
DANH MỤC HÌNH ẢNH
DANH MỤC BẢNG VÀ SƠ ĐỒ
DANH MỤC BẢNG VÀ SƠ ĐỒ
DANH MỤC PHỤ LỤC
DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. GIỚI THIỆU VỀ CÂY MUỒNG HOÀNG YẾN [2]
1.1.1 Đặc điểm thực vật
1.1.2 Phân bố sinh thái
1.1.3. Bộ phận dùng
1.2. CÔNG DỤNG
1.2.1. Theo y học cổ truyền [2], [3], [23]
1.2.2. Theo y học hiện đại
1.3. THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA CÂY MUỒNG HOÀNG YẾN
1.3.1 Tình hình nghiên cứu trên thế giới
1.3.2 Tình hình nghiên cứu trong nước
CHƯƠNG 2: THỰC NGHIỆM
2.1. ĐIỀU KIỆN THỰC NGHIỆM
2.1.1. Hóa chất
2.1.2. Thiết bị
2.2. NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Nguyên liệu
2.2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.3. ĐIỀU CHẾ CÁC LOẠI CAO
2.3.1. Điều chế cao ethanol
2.3.2. Điều chế các loại cao
2.4. QUÁ TRÌNH CÔ LẬP
2.4.1. Khảo sát cao ethyl acetat (41,4 g)
2.4.1. Khảo sát cao ethyl acetat (41,4 g)
2.4.2. Khảo sát phân đoạn EA3
2.4.3. Khảo sát phân đoạn V3 (m= 25.5mg)
2.4.4. Khảo sát phân đoạn V4 (m= 10.0 mg)
2.5 CÁC SỐ LIỆU THỰC NGHIỆM
2.5.1. Hợp chất CFA-IV
2.5.2. Hợp chất CFA-V
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ BIỆN LUẬN
3.1. GIỚI THIỆU CHUNG
3.2. KHẢO SÁT CẤU TRÚC HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT
3.2.1. Hợp chất CFA-IV
3.2.2. Hợp chất CFA-V
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan