[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý, bảo vệ tài nguyên nước thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh


[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý, bảo vệ tài nguyên nước thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
MỞ ĐẦU
1. Đặt vấn đề
2. Mục tiêu của đề tài
3. Ý nghĩa của đề tài
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở khoa học của đề tài
1.1.1. Cơ sở lí luận
1.1.2. Khái niệm về tài nguyên
1.1.3. Cơ sở pháp lý
1.2. Hiện trạng và ô nhiễm môi trường nước trên thế giới
1.3. Hiện trạng và ô nhiễm môi trường nước ở Việt Nam
1.4. Hiện trạng chất lượng nước vùng Quang Ninh
CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Phạm vi nghiên cứu
2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
2.2.1. Địa điểm nghiên cứu
2.2.2. Thời gian nghiên cứu
2.3. Nội dung nghiên cứu
2.3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội thành phố Cẩm Phả
2.3.3. Hiện trạng khai thác và sử dụng tài nguyên nước thành phố Cẩm Phả
2.3.4. Đánh giá hiện trạng về chất lượng tài nguyên nước của thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
2.3.5. Các yếu tố gây ô nhiễm tài nguyên nước của thành phố Cẩm Phả
2.3.6. Các giải pháp quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Cẩm Phả.
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.4.2. Phương pháp khảo sát thực địa và các điểm lấy mẫu phân tích
2.4.3. Phương pháp lấy mẫu và phân tích các chỉ tiêu về môi trường nước
2.4.4. Quy chuẩn đánh giá chất lượng tài nguyên nước
2.4.5. Phương pháp phân tích và đánh giá số
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội thành phố Cẩm Phả.
3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.2. Điều kiện kinh tế – xã hội của thành phố Cẩm Phả
3.2. Hiện trạng khai thác và sử dụng tài nguyên nước thành phố Cẩm Phả
3.2.1. Hiện trang khai thác và sử dụng nước mặt
3.2.2. Hiện trạng khai thác, sử dụng nước ngầm
3.2.3. Hiện trạng hệ thống cấp nước
3.2.4.Hiện trạng hệ thống thoát nước mưa
3.2.5. Hiện trạng hệ thống suối
3.2.6. Hiện trạng mạng lưới cống thoát nước mưa
3.2.6. Hiện trạng ngập lụt
3.2.7. Hiện trạng hệ thống thoát nước thải
3.2.8. Hiện trạng thu gom và xử lý chất thải rắn
3.2.9. Tổ chức quản lý hệ thống thoát nước và xử lý nước thải
3.2.10. Đánh giá chung về hệ thống thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải
3.3. Hiện trạng chất lượng tài nguyên nước của thành phố Cẩm Phả-Quảng Ninh
3.3.1. Hiện trạng chất lượng nước ngầm của thành phố Cẩm Phả.
3.3.2. Chất lượng nguồn nước mặt thành phố Cẩm Phả.
3.4. Các yếu tố gây ô nhiễm tài nguyên nước thành phố Cẩm Phả
3.4.1. Sự gia tăng dân số
3.4.2. Vấn đề đô thị hóa
3.4.3. Các hoạt động khai thác khoáng sản
3.4.4. Ý thức của người dân
3.5. Các giải pháp quản lý khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Cẩm Phả
3.5.1. Các giải pháp về quản lý
3.5.2. Các giải pháp bảo vệ, cải tạo, phục hồi tài nguyên nước
3.5.3. Giải pháp kỹ thuật
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan