[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu đặc điểm của Gen Defensin phân lập từ cây đậu xanh (Vigna radiata L. Wilczek)


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu đặc điểm của Gen Defensin phân lập từ cây đậu xanh (Vigna radiata L. Wilczek)
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1. Đặt vấn đề
2. Mục tiêu của đề tài
3. Nội dung nghiên cứu
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cây đậu xanh
1.2. Mọt hại đậu xanh
1.3. Defensin và gen Defensin
Chương 2: VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu, hóa chất, thiết bị và địa điểm nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Kết quả nhân gen Defensin 1 từ cây đậu xanh
3.2. Tách dòng và xác định trình tự Nucleootide cuae cDNA DEF1
3.3. Phân tích sự đa dạng về trình tự Nucleootide và trịnh tự Amino Acid suy diễn của GEN DEF1
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan