[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu kỹ thuật trồng rau cải bắp trái vụ sử dụng màng phủ nông nghiệp tại Phú Bình tỉnh Thái Nguyên


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu kỹ thuật trồng rau cải bắp trái vụ sử dụng màng phủ nông nghiệp tại Phú Bình tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI
1.1.1. Cơ sở thực tiễn
1.1.2. Cơ sở lý luận
1.2. NHỮNG NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI
1.2.1. Những nghiên cứu về che phủ đất trên thế giới và Việt Nam
1.2.3. Những nghiên cứu về phân bón lá
1.2.4. Những nghiên cứu về thuốc trừ sâu sinh học trên rau
1.2.5. Những vật liệu nghiên cứu liên quan đến đề tài
Chương 2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. ĐỐI TƯỢNG, VẬT LIỆU VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.1. Vật liệu nghiên cứu
2.1.3. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
2.2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Nội dung nghiên cứu
2.2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.3. CHỈ TIÊU VÀ PHƯƠNG PHÁP THEO DÕI
2.3.1. Các chỉ tiêu sinh trƣởng và phát triển
2.3.3. Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất
2.3.5. Phương pháp xử lý số liệu
Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của các vật liệu phủ khác nhau đến sinh trưởng, năng suất và hiệu quả kinh tế của rau cải bắp trái vụ
3.1.1. Ảnh hưởng của việc che phủ đến động thái ra lá ngoài của cải bắp
3.1.2. Ảnh hưởng của việc che phủ đến đường kính tán cải bắp
3.1.3. Ảnh hưởng của việc che phủ đến đường kính bắp cải bắp
3.1.4. Ảnh hưởng của việc che phủ đến tình hình sâu bệnh hại cải bắp.
3.1.5. Ảnh hưởng của việc che phủ đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của cải bắp
3.1.6. Sơ bộ hoạch toán hiệu quả kinh tế các công thức cải bắp
3.2. Kết quả ảnh hưởng của liều lượng phân hữu cơ đến rau cải bắp trái vụ trồng sử dụng màng phủ nông nghiệp tại Phú Bình, Thái Nguyên
3.2.1. Ảnh hưởng của liều lượng phân hữu cơ đến động thái ra lá ngoài của cải bắp
3.2.2. Ảnh hưởng của liều lượng bón phân hữu cơ đến đường kính tán của cải bắp
3.2.3. Ảnh hưởng của liều lượng bón phân hữu cơ đến đường kính bắp của cải bắp
3.2.4. Ảnh hưởng của liều lượng bón phân hữu cơ đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của cải bắp
3.2.5. Sơ bộ hoạch toán hiệu quả kinh tế của các công thức bón liều lượng phân hữu cơ khác nhau đến cải bắp
3.3. Kết quả nghiên cứu loại phân bón lá phù hợp cho rau cải bắp trồng sử dụng màng phủ nông nghiệp tại Phú Bình, Thái Nguyên
3.3.1. Ảnh hưởng của phân bón lá đến động thái ra lá của cải bắp
3.3.2. Ảnh hưởng của phân bón lá đến đường kính tán lá của cải bắp
3.3.3. Ảnh hưởng của phân bón lá đến đường kính bắp cải bắp
3.3.4. Ảnh hưởng của phân bón lá đến năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất cải bắp
3.4. Kết quả nghiên cứu loại thuốc trừ sâu sinh học phù hợp cho rau cải bắp trồng sử dụng màng phủ nông nghiệp tại Phú Bình, Thái Nguyên
3.4.1. Thành phần sâu gây hại cải bắp
3.4.2. Diễn biến sâu hại cải bắp
3.4.3. Hiệu lực của thuốc trừ sâu sinh học đến sâu hại cải bắp
3.4.4. Ảnh hưởng thuốc trừ sâu sinh học đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của cải bắp
3.4.5. Sơ bộ hoạch toán hiệu quả kinh tế các công thức đến cải bắp
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan