[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật chăm sóc giống lan Đai Châu (Rhynchostylis Gigantea) tại Thái Nguyên


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật chăm sóc giống lan Đai Châu (Rhynchostylis Gigantea) tại Thái Nguyên
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Giới thiệu chung về cây hoa lan
1.1.1. Nguồn gốc và phân loại hoa lan
1.1.2. Giới thiệu chung về lan rừng Việt Nam
1.1.3. Vai trò của hoa lan trong đời sống kinh tế
1.1.4. Đặc điểm hình thái và sinh học của hoa lan
1.1.5. Các yêu cầu kỹ thuật cơ bản để nuôi trồng Lan Đai Châu (Rhynchostylis Gigantea)
1.1.6. Các giai đoạn sinh trưởng, phát triển của hoa Lan Đai Châu
1.1.7. Các biện pháp kỹ thuật chăm sóc hoa Lan Đai châu
1.2. Tình hình nghiên cứu sản xuất kinh doanh, nuôi trồng hoa lan trong nước và trên thế giới
1.2.1. Trên thế giới
1.2.2. Tại Việt Nam
1.3. Tình hình nghiên cứu Lan Đai Châu ở trong nước và ngoài nước
1.3.1. Ngoài nước
1.3.2. Trong nước
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng và vật liệu nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Vật liệu nghiên cứu và sử dụng
2.2. Địa điểm và thời gian tiến hành nghiên cứu
2.3. Nội dung nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Nội dung nghiên cứu
2.3.2. Phương pháp nghiên cứu
2.3.3. Các chỉ tiêu theo dõi
2.3.4. Phương pháp theo dõi
2.3.5. Phương pháp xử lý số liệu
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của các loại phân bón lá đến khả năng sinh trưởng của lan Đai Châu
3.1.1. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của các loại phân bón lá đến tăng trưởng bộ lá của lan Đai châu.
3.1.2. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của các loại phân bón lá đến sinh trưởng bộ rễ của lan Đai châu.
3.1.3. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của các loại phân bón lá đến khả năng ra hoa ở lan Đai Châu
3.1.4. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của các loại phân bón lá đến phát sinh bệnh hại ở lan Đai Châu
3.2. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân bón lá N3M đến khả năng sinh trưởng của lan Đai Châu.
3.2.1. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân bón lá N3M đến tăng trưởng bộ lá của lan Đai Châu
3.2.2. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân bón lá N3M đến sinh trưởng bộ rễ của lan Đai Châu
3.2.3. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân bón lá N3M đến khả năng ra hoa của lan Đai Châu
3.2.4. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân bón lá N3M đến phát sinh bệnh hại của lan Đai Châu
3.3. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ che sáng đến khả năng sinh trưởng của lan Đai châu
3.3.1. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ che sáng đến tăng trưởng bộ lá của lan Đai châu
3.3.2. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ che sáng đến sinh trưởng bộ rễ của lan Đai Châu
3.3.3. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ che sáng đến khả năng ra hoa ở lan Đai Châu
3.3.4. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ che sáng đến phát sinh, bệnh hại ở lan Đai Châu
3.4. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của các loại giá thể đến sinh trưởng của lan Đai Châu
3.4.1. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể đến tỷ lệ sống của lan Đai Châu
3.4.2. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể đến tăng trưởng bộ lá của lan Đai Châu
3.5. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ Giberline đến sinh trưởng của lan Đai Châu
3.5.1. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ Giberline đến tăng trưởng bộ lá của lan Đai Châu
3.5.2. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ Giberline đến bộ rễ của lan Đai Châu
3.5.3. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ Giberline đến khả năng ra hoa của lan Đai Châu
Chương 4: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan