[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống lạc tại huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống lạc tại huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu, yêu cầu của đề tài
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Tình hình sản xuất và nghiên cứu lạc trên thế giới
1.1.1. Tình hình sản xuất lạc trên thế giới
1.1.2. Một số yếu tố hạn chế chính đến sản xuất lạc trên thế giới
1.1.3. Kết quả nghiên cứu về chọn tạo giống lạc
1.2. Tình hình sản xuất và nghiên cứu lạc ở Việt Nam
1.2.1. Tình hình sản xuất lạc ở Việt Nam
1.2.2. Một số yếu tố hạn chế sản xuất lạc ở Việt Nam
1.2.3. Tình hình nghiên cứu về chọn tạo giống lạc ở Việt Nam
1.3. Tình hình sản xuất lạc tại Bắc Giang
1.4. Tình hình sản xuất lạc tại Yên Thế
CHƯƠNG 2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
2.2. Nội dung nghiên cứu
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.4. Quy trình kỹ thuật
2.4.1. Thời vụ
2.4.2. Làm đất lên luống
2.4.3. Bón phân
2.4.4. Làm cỏ, vun gốc, chăm sóc
2.4.5. Phòng trừ sâu bệnh
2.4.6. Tưới và tiêu nước
2.5. Các chỉ tiêu theo dõi và phương pháp theo dõi
2.5.1. Các chỉ tiêu sinh trưởng phát triển của cây
2.5.2. Đánh giá mức độ sâu hại
2.5.3. Đánh giá mức độ bệnh hại
2.5.4. Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất
2.6. Phương pháp xử lý số liệu
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Kết quả nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống lạc ở vụ Thu Đông năm 2013 tại huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang
3.1.1. Khả năng mọc mầm và các giai đoạn sinh trưởng, phát triển của các giống lạc
3.1.2. Khả năng phân cành của các giống lạc ở thời điểm thu hoạch
3.1.3. Khả năng hình thành nốt sần của các giống lạc
3.1.4. Mức độ nhiễm một số loại sâu, bệnh hại chính của các giống lạc thí nghiệm
3.1.5. Năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất của các giống lạc thí nghiệm
3.2. Kết quả nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống lạc ở vụ Xuân năm 2014 tại huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang
3.2.1. Khả năng mọc mầm và các giai đoạn sinh trưởng, phát triển của các giống lạc
3.2.2. Khả năng phân cành của các giống lạc ở thời điểm thu hoạch.
3.2.3. Khả năng hình thành nốt sần của các giống lạc
3.2.4. Mức độ nhiễm một số loại sâu, bệnh hại chính của các giống lạc
3.2.5. Năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất của các giống lạc thí nghiệm
3.3. Kết quả xây dựng mô hình trình diễn giống lạc L14 ở vụ Xuân 2014 tại huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang
3.3.1. Kết quả xây dựng mô hình trình diễn giống lạc L14 ở vụ Xuân 2014
3.3.2. Đánh giá của người dân đối với giống tham gia xây dựng mô hình sản xuất trong vụ Xuân 2014
CHƯƠNG IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan