[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống ngô lai tại tỉnh Tuyên Quang


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống ngô lai tại tỉnh Tuyên Quang
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở khoa học của đề tài
1.2. Tình hình sản xuất ngô trên thế giới và ở Việt Nam
1.2.1. Tình hình sản xuất ngô trên thế giới
1.2.2. Tình hình sản xuất ngô ở Việt Nam
1.2.3. Tình hình sản xuất ngô ở vùng Trung du và miền núi phía Bắc
1.2.4. Tình hình sản xuất ngô ở Tuyên Quang
1.2. Nghiên cứu về giống ngô lai trên thế giới và trong nước
1.2.1. Nghiên cứu ngô lai trên thế giới
1.2.2. Kết quả nghiên cứu chọn tạo giống ngô ở Việt Nam
Chương 2 28NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu nghiên cứu
2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
2.3. Nội dung nghiên cứu
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm
2.4.2. Quy trình kỹ thuật
2.4.3. Các chỉ tiêu và phương pháp theo dõi, đánh giá
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Các giai đoạn sinh trưởng và phát triển của các giống ngô trong thí nghiệm vụ Xuân và vụ Đông 2013 tại tỉnh Tuyên Quang
3.1.1. Giai đoạn tung phấn, phun râu
3.1.2. Giai đoạn chín sinh lý
3.2. Một số đặc điểm hình thái của các giống ngô thí nghiệm vụ Xuân và vụ Đông 2013 tại Tuyên Quang
3.2.1. Chiều cao cây
3.2.2. Chiều cao đóng bắp
3.2.3. Chiều dài bắp
3.2.4. Đường kính bắp
3.2.5. Độ bao bắp
3.2.6. Số lá trên cây
3.2.7. Chỉ số diện tích lá
3.3. Khả năng chống chịu sâu bệnh hại của các giống ngô thí nghiệm vụ Xuân và vụ Đông 2013 Tuyên Quang
3.3.1. Sâu đục thân
3.3.2. Sâu đục bắp
3.3.3. Bệnh khô vằn
3.4. Khả năng chống đổ, trạng thái cây, trạng thái bắp của các giống ngô tham gia thí nghiệm
3.4.1. Tỷ lệ đổ rễ
3.4.2. Tỷ lệ gãy thân
3.4.3. Trạng thái cây
3.4.4. Trạng thái cây
3.5. Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của các giống ngô thí nghiệm vụ Xuân và Đông 2013 tại Tuyên Quang
3.5.1. Số bắp trên cây
3.5.2. Số hàng trên bắp
3.5.3. Số hạt trên hàng
3.5.4. Khối lượng nghìn hạt
3.5.5. Năng suất lý thuyết
3.5.6. Năng suất thực thu
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan