[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phương Pháp Giải Nhanh Các Bài Toán Sinh Học Trọng Tâm


[/kythuat]
[tomtat]
Phương Pháp Giải Nhanh Các Bài Toán Sinh Học Trọng Tâm - Trần Dũng Hà
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1: BÀI TOÁN CẤU TRÚC ADN
I. PHƯƠNG PHÁP CHUNG
II. GIẢI NHANH BÀI TOÁN VỀ CẤU TRÚC ADN
2.1. Bài toán tính chiều dài và khối lượng của ADN (hay GEN).
2.2. Bài toán xác định số liên kết HYĐRÔ và số liên kết hóa trị.
2.3. Bài toán xác định tổng số NUCLEOTIT của GEN.
2.4. Bài toán xác định tỉ lệ % từng loại NUCLEOTIT của GEN và của từng mạch đơn GEN.
Chương 2: BÀI TOÁN CƠ CHẾ TỰ NHÂN ĐÔI CỦA ADN
I. PHƯƠNG PHÁP CHUNG
II. GIẢI NHANH BÀI TOÁN CƠ CHẾ TỰ NHÂN ĐÔI CỦA ADN
2.1. Bài toán xác định số NUCLEOTIT tự do môi trường cần cung cấp.
2.2. Bài toán xác định số liên kết HIDRO và hóa trị bị phá vỡ hoặc được hình thành trong quá trình nhân đôi của ADN.
2.3. Bài toán xác định thời gian tự sao.
Chương 3: BÀI TOÁN CẤU TRÚC ARN
I. PHƯƠNG PHÁP CHUNG
II. GIẢI NHANH BÀI TOÁN VỀ CẤU TRÚC CỦA ARN
2.1. Xác định chiều dài và số RIBONUCLEOTIT của ARN.
2.2. Bài toán xác định chiều dài và số liên kết hóa trị Đ-P của ARN.
2.3. Bài toán xác định khối lượng và tỉ lệ % từng loại RIBONUCLEOTIT của phân tử ARNm.
Chương 4: CƠ CHẾ TỔNG HỢP ARN I. PHƯƠNG PHÁP CHUNG II. GIẢI NHANH BÀI TOÁN VỀ CƠ CHẾ TỔNG HỢP ARN
2.1. Bài toán xác định số RIBONUCLEOTIT tự do cần dùng.
2.2. Bài toán xác định số liên kết HIDRO bị phá vỡ, số liên kết hóa trị được hình thành. 2.3. Bài toán xác định thời gian sao mã.
Chương 5: CẤU TRÚC PROTEIN I. PHƯƠNG PHÁP CHUNG II. GIẢI NHANH BÀI TOÁN VỀ CẤU TRÚC CỦA PROTEIN
2.1. Bài toán xác định bộ ba mật mã và sô AXIT AMIN.
2.2. Bài toán xác định số liên kết PEPTIT.
2.3. Bài toán xác định số cách mã hóa của ARN và số cách sắp đặt AXIT AMIN trong chuỗi POPLIPEPETIT.
Chương 6: BÀI TOÁN CƠ CHẾ TỔNG HỢP PROTEIN
I. PHƯƠNG PHÁP CHUNG
II. GIẢI NHANH BÀI TOÁN CƠ CHẾ TỔNG HỢP PROTEIN
2.1. Bài toán xác định số AXIT AMIN tự do cần dùng.
2.2. Bài toán xác định số phân tử nước và số liên kết PEPTIT.
2.3. Bài toán xác định số ARN vận chuyển (tARN).
2.4. Bài toán xác định chuyển dịch của RIBOXOM trên ARN thông tin.
2.5. Bài toán xác định thời gian tổng hợp các phân tử PROTEIN.
2.6. Bài toán xác định số AXIT AMIN tự do cần dùng đối với các RIBOXOM còn tiếp xúc với ARN thông tin.
Chương 7: NHIỄM SÁCH THỂ VÀ CƠ CHẾ NGUYÊN PHÂN
I. PHƯƠNG PHÁP CHUNG
II. GIẢI NHANH BÀI TOÁN VỀ NHIỄM SẮC THỂ VÀ CƠ CHẾ NGUYÊN PHÂN
2.1. Bài toán xác định số NST, sô CROMATIT, số tâm động của tế bào và số tế bào con tạo thành qua các kì trong nguyên phân.
2.2. Bài toán xác định số nhiễm sắc thể tương đương với nguyên liệu được cung cấp trong quá trình tự nhân đôi của nhiễm sắc thể.
2.3. Bài toán xác định thời gian nguyên phân.
>>> Phương pháp giải các dạng toán khó Sinh học 12
[/tomtat]

Bài viết liên quan