[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Bảo đảm quyền của người tiêu dùng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay

[/kythuat]
[tomtat]
Bảo đảm quyền của người tiêu dùng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay
MỤC LỤC
A. MỞ ĐẦU
B. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI
Phần thứ nhất: KHÁI NIỆM VÀ THỰC TIỄN QUỐC TẾ HOẠT ĐỘNG TRÊN LĨNH VỰC BẢO ĐẢM QUYỀN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG
I. Khái niệm, nội dung các quyền của người tiêu dùng.
II. Phong trào quốc tế và hoạt động đảm bảo quyền của người tiêu dùng trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc - kinh nghiện một số quốc gia trên thế giới.
Phân thứ hai: THỰC TRẠNG BẢO ĐẢM QUYỀN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG Ở NƯỚC TA HIỆN NAY
I. Thực trạng chính sách, pháp luật và hoạt động bảo đảm quyền của người tiêu dùng ở nước ta từ năm 1992 đến nay.
II. Những hạn chế cơ bản liên quan đến bảo đảm quyền của người tiêu dùng ở nước ta.
Phần thứ ba: QUAN ĐIỂM VÀ CÁC GIẢI PHÁP CƠ BẢN BẢO ĐẢM QUYỀN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở NƯỚC TA HIỆN NAY
I. Quan điểm cơ bản bảo đảm quyền của người tiêu dùng ở nước ta hiện nay.
II. Các giải pháp cơ bản.
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan