[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Biện pháp quản lý điều hành vĩ mô điều tiết thị trường dược phẩm Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Biện pháp quản lý điều hành vĩ mô điều tiết thị trường dược phẩm Việt Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương I: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG DƯỢC PHẨM
1.1. Một số vấn đề cơ bản về thị trường dược phẩm
1.2. vài nét Khái quát về thị trường dược phẩm thế giới
1.3. bài học Kinh nghiệm của một số nước trong quản lý điều hành vĩ mô điều tiết thị trường dược phẩm
Chương II: THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG DƯỢC PHẨM VÀ CÁC CHÍNH SÁCH, BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH VĨ MÔ ĐIỀU TIẾT THỊ TRƯỜNG DƯỢC PHẨM VIỆT NAM TỪ 2001 ĐẾN NAY
2.1. khái quát về Thực trạng thị trường dược phẩm Việt Nam từ 2001 đến nay
2.2. thực trạng các chính sách quản lý điều hành vĩ mô điều tiết thị trường dược phẩm việt nam
2.3. thực trạng các biện pháp quản lý điều hành vĩ mô điều tiết thị trường dược phẩm việt nam
2.4. Đánh giá về các chính sách, biện pháp quản lý điều hành vĩ mô điều tiết thị trường dược phẩm Việt Nam
Chương III: MỘT SỐ CHÍNH SÁCH, BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH VĨ MÔ ĐIỀU TIẾT THỊ TRƯỜNG DƯỢC PHẨM VIỆT NAM
3.1. Triển vọng phát triển và quan điểm quản lý điều hành vĩ mô điều tiết thị trường dược phẩm Việt Nam trong thời gian tới
3.2. Một số chính sách quản lý điều hành vĩ mô điều tiết thị trường dược phẩm Việt Nam trong thời gian tới
3.3. Một số biện pháp quản lý quản lý điều hành vĩ mô điều tiết thị trường dược phẩm Việt Nam trong thời gian tới
3.4. Một số kiến nghị nhằm thực thi có hiệu quả các chính sách, biện pháp quản lý điều hành vĩ mô điều tiết thị trường dược phẩm Việt Nam trong thời gian tới
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO CHỦ YẾU
[/tomtat]

Bài viết liên quan