[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá hiện trạng năng lực công nghệ trong nghiên cứu, điều tra địa chất và tài nguyên khoáng sản các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá hiện trạng năng lực công nghệ trong nghiên cứu, điều tra địa chất và tài nguyên khoáng sản các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương I. HIỆN TRẠNG CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU, ĐIỀU TRA CƠ BẢN ĐỊA CHẤT VÀ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN
I.1. Tổ chức thực hiện
I.1.1. Khái quát về lịch sử phát triển ngành điều tra địa chất, khoáng sản ở Việt Nam
I.1.2. Các đơn vị thực hiện công tác nghiên cứu, điều tra cơ bản địa chất và tài nguyên khoáng sản trong Bộ Tài nguyên và Môi trường
I.1.3. Các tổ chức ngoài Bộ Tài nguyên và Môi trường tham gia thực hiện các hoạt động nghiên cứu, điều tra cơ bản địa chất và tài nguyên khoáng sản
I.2. Các nhiệm vụ chủ yếu trong nghiên cứu, điều tra địa chất cơ bản địa chất và tài nguyên khoáng sản
I.3. Các kết quả chủ yếu
I.3.1. Nghiên cứu, tổng hợp, xuất bản
I.3.2. Công tác tổng hợp, biên tập và xuất bản
I.3.3. Điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản
I.3.4. Điều tra, thăm dò khoáng sản 9
I.3.5. Công tác điều tra địa chất thuỷ văn - địa chất công trình, nguồn nước dưới đất
I.3.6. Điều tra địa chất đô thị
I.3.7. Điều tra môi trường địa chất và tai biến địa chất
Chương II. TỔ CHỨC ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG NĂNG LỰC CÔNG NGHỆ TRONG NGHIÊN CỨU, ĐIỀU TRA CƠ BẢN ĐỊA CHẤT VÀ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN
II.1. Thành phần chủ yếu của năng lực công nghệ trong nghiên cứu, điều tra cơ bản địa chất và tài nguyên khoáng sản
II.2. Tổ chức điều tra và phương thức đánh giá năng lực công nghệ
II.2.1. Tổ chức điêù tra
II.2.2. Hệ tiêu chí đánh giá các nhóm thiết bị
Chương III. ĐÁNH GIÁ HIÊN TRẠNG NĂNG LỰC CÔNG NGHỆ TRONG NGHIÊN CỨU, ĐIỀU TRA CƠ BẢN ĐỊA CHẤT VÀ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN
III.1. Hiện trạng trình độ công nghệ các phương pháp điều tra
III.1.1. Trong công tác trắc địa phục vụ các nhiệm vụ điều tra địa chất, khoáng sản
III.1.2. Trong công tác ứng dụng các phương pháp viễn thám
III.1.3. Trong công tác địa vật lý
III.1.4. Trong công tác khoan máy và bơm hút nước thí nghiệm
III.1.5. Trong công tác phân tích mẫu địa chất
III.1.6. Hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong điều tra địa chất, khoáng sản.
III.1.7. Hiện trạng phương tiện vận tải chuyên dụng
III.2. Đánh giá trình độ công nghệ thông qua hệ thống thông tin khoa học-kỹ thuật
III.3. Đánh giá trình độ công nghệ thông qua lực lượng lao động
III.4. Đánh giá năng lực công nghệ theo các nhóm nhiệm vụ
III.4.1. Năng lực công nghệ trong nghiên cứu địa chất, khoáng sản
III.4.2. Năng lực công nghệ trong điều tra lập bản đồ địa chất khoáng sản
III.4.3. Năng lực công nghệ trong điều tra đánh giá tiềm năng, thăm dò khoáng sản
III.4.4. Năng lực công nghệ trong điều tra biển
III.4.5. Năng lực công nghệ trong điều tra địa chất thuỷ văn, tìm kiếm, thăm dò nước dưới đất
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan