[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá thực trạng và định hướng chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu Việt Nam thời kỳ 2005 – 2015

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá thực trạng và định hướng chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu Việt Nam thời kỳ 2005 – 2015
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương I: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA QUÁ TRÌNH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU HÀNG XUẤT KHẨU VIỆT NAM
1.1. Khái niệm và ý nghĩa của quá trình chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu.
1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu.
1.3. Vận dụng một số lý thuyết về thương mại quốc tế để đánh giá tiềm năng nhằm chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam.
1.4.Chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam.
Chương II: THỰC TRẠNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU HÀNG XUẤT KHẤU VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1996 - 2005.
2.1. Tổng quan về hoạt động xuất khẩu của Việt Nam giai đoạn 1996 - 2005.
2.2. Phân tích chuyển dịch cơ cấu trong từng nhóm hàng xuất khẩu Việt Nam giai đoạn 1995 - 2005.
2.3. Đánh giá chung về chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu Việt Nam giai đoạn 1995 - 2005.
Chương III: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU HÀNG XUẤT KHẨU VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2005 - 2015
3.1. Dự báo một số yếu tố tác động đến chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu.
3.2. Định hướng chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu Việt Nam giai đoạn 2005 - 2015.
3.3. Giải pháp chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu Việt Nam giai đoạn 2005 - 2015.
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan