[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Điều tra thành phần, phân bố các loài muỗi Anopheles, thực trạng vectơ sốt rét khu vực rừng U Minh và đánh giá hiệu lực sử dụng Agnique MMF diệt bọ gậy An. Sundaicus

[/kythuat]
[tomtat]
Điều tra thành phần, phân bố các loài muỗi Anopheles, thực trạng vectơ sốt rét khu vực rừng U Minh và đánh giá hiệu lực sử dụng Agnique MMF diệt bọ gậy An. Sundaicus
MỤC LỤC
Phần A: TÓM TẮT CÁC KẾT QUẢ NỔI BẬT CỦA ĐỀ TÀI
Phần B. BÁO CÁO CHI TIẾT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
1. Đặt vấn đề.
2. Tổng quan tài liệu.
2.1. Tình hình nghiên cứu ngoài nước liên quan đến đề tài.
2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước liên quan đến đề tài.
3. Địa điểm thời gian và phương pháp nghiên cứu.
3.1. Thời gian nghiên cứu.
3.2. Địa điểm nghiên cứu.
3.3. Phương pháp nghiên cứu.
4. Kết quả nghiên cứu.
4.1. Thành phần loài muỗi Anopheles khu vực rừng U Minh.
4.2. Thành phần loài muỗi Anopheles phân bố theo sinh cảnh.
4.3. Thực trạng vec tơ SR khu vực rừng U Minh.
4.4. Kết quả thực nghiệm đánh giá hiệu quả sử dụng Agnique MMF diệt bọ gậy An. sundaicus.
5. Bàn luận.
5.1. Thành phần loài muỗi Anopheles khu vực rừng U Minh.
5.2. Thành phần loài muỗi Anopheles phân bố theo sinh cảnh.
5.3. Thực trạng vec tơ SR khu vực rừng U Minh.
5.4. Đánh giá hiệu quả sử dụng Agnique MMF diệt bọ gậy An. sundaicus.
6. Kết luận và kiến nghị.
7. Tài liệu tham khảo.
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan