[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Định hướng chiến lược và giải pháp phát triển hệ thống kiểm toán ở Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

[/kythuat]
[tomtat]
Định hướng chiến lược và giải pháp phát triển hệ thống kiểm toán ở Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: LUẬN CỨ KHOA HỌC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG KIỂM TOÁN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM
1.1. Sự ra đời và tính tất yếu khách quan của hoạt động kiểm toán trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
1.2. Hoạt động kiểm toán và quản lý hoạt động kiểm toán.
1.3. Đặc trưng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; vai trò của kiểm toán đối với sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa và xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam.
1.4. Kiểm nghiệm quốc tế về tổ chức, hoạt động của các phân hệ kiểm toán.
Chương 2: THỰC TRẠNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG KIỂM TOÁN VIỆT NAM
2.1. Quá trình chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế và sự ra đời của hoạt động kiểm toán ở Việt Nam.
2.2. Thực trạng tổ chức và hoạt động của các phân hệ kiểm toán.
2.3. Đánh giá xu hướng và kết quả phát triển hệ thống Kiểm toán Việt Nam.
Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC, GIẢI PHÁP, ĐIỀU KIỆN VÀ LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG KIỂM TOÁN VIỆT NAM
3.1. Mục tiêu phát triển hệ thống Kiểm toán Việt Nam.
3.2. Quan điểm, định hướng phát triển hệ thống Kiểm toán Việt Nam.
3.3. Giải pháp phát triển hệ thống Kiểm toán Việt Nam.
3.4. Một số kiến nghị về phát triển hệ thống Kiểm toán ở Việt Nam.
3.5. Điều kiện phát triển hệ thống Kiểm toán Việt Nam.
3.6. Lộ trình phát triển hệ thống Kiểm toán ở Việt Nam.
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan