[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Điều tra đánh giá tiềm lực khoa học công nghệ phần đội ngũ khoa học công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đề xuất giải pháp phát huy và phát triển

[/kythuat]
[tomtat]
Điều tra đánh giá tiềm lực khoa học công nghệ phần đội ngũ khoa học công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đề xuất giải pháp phát huy và phát triển
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
Chương I: Tổng quan về tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Chương II: Tổ chức điều tra đội ngũ cán bộ KH - CN tỉnh BR – VT.
PHẦN II: KẾT QUẢ ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ KH - CN TỈNH BR – VT
Chương I: Đội ngũ cán bộ KH - CN sau Đại học tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Chương II: Đội ngũ cán bộ KH - CN trong khối doanh nghiệp tỉnh BR - VT.
Chương III: Đội ngũ cán bộ KH - CN khối hành chính sự nghiệp.
Chương IV: Các tổ chức khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Chương V: Đánh giá hiện trạng đội ngũ cán bộ khoa học & công nghệ tỉnh BR - VT.
Phần III: CÁC BIỆN PHÁP PHÁT HUY VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TỈNH BR – VT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan