[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Điều tra khảo sát đánh giá tình hình thực hiện chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm của Chính phủ. Đề xuất giải pháp phát triển phù hợp trong quá trình Việt Nam hội nhập WTO

[/kythuat]
[tomtat]
Điều tra khảo sát đánh giá tình hình thực hiện chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm của Chính phủ. Đề xuất giải pháp phát triển phù hợp trong quá trình Việt Nam hội nhập WTO
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I. TỔNG QUAN NGÀNH CƠ KHÍ VIỆT NAM
1.1. Tình hình phát triển cơ khí Việt Nam
1.2. Những thành tựu của ngành cơ khí Việt Nam
1.3. Những yếu kém
1.4. Nguyên nhân chủ yếu của những yếu kém
CHƯƠNG II. TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH SẢN PHẨM CƠ KHÍ TRỌNG ĐIỂM
2.1. Chế tạo thiết bị toàn bộ
2.2. Cơ khí đóng tầu thuỷ
2.2.1. Thực trạng năng lực hiện nay của ngành cơ khí đóng tầu thuỷ
2.2.2. Dự báo nhu cầu đóng mới và sửa chữa tầu thuỷ của Bộ GTVT
2.2.3. Thị trường trong và ngoài nước của ngành công nghiệp tầu thuỷ Việt Nam
2.2.4. Chương trình hợp tác sản xuất, nội địa hoá sản phẩm
2.3. Cơ khí ô tô - cơ khí giao thông vận tải
2.3.1. Tình hình hoạt động của các doanh nghiệp FDI
2.3.2. Hiện trạng của các Công ty trong nước
2.3.3. Hiện trạng về nội địa hoá trong công nghiệp ôtô
2.3.4. Các đặc điểm chung của ngành công nghiệp sản xuất ôtô Việt Nam
2.4. Công nghiệp chế tạo thiết bị kỹ thuật điện
2.4.1. Máy điện quay
2.4.2. Các sản phẩm khác
2.5. Cơ khí xây dựng
2.6. Máy động lực
2.7. Cơ khí phục vụ nông – lâm – ngư nghiệp và công nghiệp chế biến
2.8. Ngành máy công cụ
CHƯƠNG III. ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN
3.1. Các giải pháp về thị trường
3.2. Các giải pháp về khoa học công nghệ và môi trường
3.3. Các giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực
3.4. Các giải pháp về đầu tư
3.5. Các giải pháp về vốn
3.6. Các giải pháp về hợp tác quốc tế
3.7. Các giải pháp về thuế
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
CÁC PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan