[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khảo sát nghề truyền thống tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đề xuất giải pháp và dự án khôi phục, phát triển phục vụ CNH - HĐH

[/kythuat]
[tomtat]
Khảo sát nghề truyền thống tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đề xuất giải pháp và dự án khôi phục, phát triển phục vụ CNH - HĐH
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ LÀNG NGHỀ VÀ LÀNG NGHỀ Ở BÀ RỊA - VŨNG TÀU
1.1. Vài nét về nghề và làng nghề.
1.2. Quá trình hình thành và phát triển nghề và làng nghề ở BR - VT.
Chương 2: KẾT QUẢ KHẢO SÁT, NGHIÊN CỨU LÀNG NGHỀ Ở BÀ RỊA - VŨNG TAFU
2.1. Đánh giá môi trường phát triển nghề thủ công ở BR - VT.
2.2. Đánh giá tiềm năng các ngành nghề truyền thống tỉnh BR - VT.
Chương 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ Ở BÀ RỊA - VŨNG TÀU
3.1. Quan điểm phát triển.
3.2. Chiến lược phát triển.
3.3. Giải pháp phát triển.
3.4. Đề xuất triển khai một số mô hình.
3.5. Đề xuất triển khai một số dự án.
KẾT LUẬN
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan