[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất giống và phát triển các tổ hợp lúa lai có bố mẹ được sản xuất trong nước (Nhị ưu 63, HYT 83, TH 3-3)

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất giống và phát triển các tổ hợp lúa lai có bố mẹ được sản xuất trong nước (Nhị ưu 63, HYT 83, TH 3-3)
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
I. MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN
II. PHẠM VI CỦA DỰ ÁN
III. NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÁO CÁO
3.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu ngoài nước và trong nước
3.2. Lựa chọn đối tượng nghiên cứu
3.3.Những nội dung đã thực hiện
3.4. Kết quả nghiên cứu
3.4.1. Kết quả nghiên cứu hoàn thiện quy trình nhân dòng mẹ(25A), quy
trình kỹ thuật sản xuất hạt lai F1 và thâm canh lúa thương phẩm tổ hợp HYT 83
A. Tổng hợp kết quả nghiên cứu hoàn thiện quy trình nhân dòng mẹ(25A) từ năm 2000 đến năm 2007.
B. Sử dụng các kết quả được tổng hợp để nhân dòng mẹ 25A.
C. Nghiên cứu hoàn thiện quy trình và xây dựng mô hình sản xuất hạt lai F1 tổ hợp HYT 83
D. Kết quả sản xuất thử nghiệm hạt lai F1 tổ hợp HYT83 ở một số địa phương
E. Tổng hợp kết quả nghiên cứu hoàn thiện quy trình và xây dựng mô hình thâm canh lúa thương phẩm tổ hợp HYT83
3.4.2 Kết quả nghiên cứu hoàn thiện quy trình nhân dòng mẹ(II32A), quy trình kỹ thuật sản xuất hạt lai F1. Nhân dòng mẹ và sản suất thử hạt lai F1 tổ hợp Nhị ưu 63
A. Tổng hợp kết quả nghiên cứu hoàn thiện quy trình nhân dòng mẹ(II32A) từ năm 2000 đế năm 2005.
B. Kết quả nhân dòng II32A
C. Kết quả hoàn thiện quy trình kỹ thuật từ năm 2002 đến năm 2006 và xây dựng mô hình sản xuất giống lúa lai F1 tổ hợp Nhị ưu 63 sản xuất hạt giống lúa lai F1 Tổ hợp Nhị ưu 63
D. Kết quả sản xuất thử hạt lai F1
E. Kết quả hoàn thiện quy trình thâm canh lúa thương phẩm tổ hợp Nhị ưu 63
3.4.3.Kết quả nghiên cứu hoàn thiện quy trình nhân dòng mẹT1S-96, quy trình kỹ thuật sản xuất hạt lai F1 và thâm canh lúa thương phẩm tổ hợpTH3-3
A. Hoàn thiện quy trình công nghệ và xây dựng mô hình nhân dòng mẹT1S-96
B. Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất hạt lai F1
C. Xây dựng mô hình sản xuất hạt F1 và hiệu quả kinh tế
D. Kết quả nghiên cứu hoàn thiện quy trình và xây dựng mô hình thâm canh lúa
thương phẩm tổ hợp TH3-3
3.4.4. Đào tạo, tập huấn
3.4.5. Tổng hợp sản phẩm của dự án
IV. HIỆU QUẢ KINH TẾ XÃ HỘI
V. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan