[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hợp tác nghiên cứu xây dựng công nghệ dự báo lũ trung hạn kết nối với công nghệ điều hành hệ thống công trình phòng chống lũ cho Đồng bằng sông Hồng - sông Thái Bình

[/kythuat]
[tomtat]
Hợp tác nghiên cứu xây dựng công nghệ dự báo lũ trung hạn kết nối với công nghệ điều hành hệ thống công trình phòng chống lũ cho Đồng bằng sông Hồng - sông Thái Bình
MỤC LỤC
MỤC LỤC HÌNH VẼ
MỤC LỤC BẢNG
CÁC TỪ VIẾT TẮT
Chương I: MỞ ĐẦU
1.1. Mở đầu.
1.2. Mục tiêu và nội dung nghiên cứu.
1.3. Phạm vi của đề tài.
1.4. Nội dung và các phương pháp nghiên cứu.
1.5. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài.
1.6. Đóng góp của mỗi bên trong đề tài hợp tác nghiên cứu.
Chương II: TỔNG QUAN VỀ LƯU VỰC SÔNG HỒNG - THÁI BÌNH THU THẬP, PHÂN TÍCH VÀ QUẢN LÝ CÁC TÀI LIỆU CƠ BẢN
2.1. Tổng quan về lưu vực sông Hồng - Thái Bình.
2.2. Thu thập và phân tích tài liệu cơ bản.
2.3. Xây dựng cơ sở dữ liệu.
Chương III: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CÔNG NGHỆ DỰ BÁO MƯA TRUNG HẠN 3.1. Dự báo mưa ở Việt Nam.
3.2. Thực nghiệm mô hình BOLAM của Italia.
3.3. Một số kết quả so sánh mô hình BOLAM và mô hình HRM.
3.4. Kết luận và kiến nghị.
Chương IV: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CÔNG NGHỆ DỰ BÁO LŨ
4.1. Các phương pháp dự báo thủy văn thường dùng ở Việt Nam.
4.2. Phân tích đặc điểm mưa lũ trên hệ thống sông Hồng.
4.3. Xây dựng công nghệ dự báo lũ ngắn hạn hệ thống sông Hồng.
4.4. Xây dựng công nghệ dự báo lũ trung hạn hệ thống sông Hồng.
4.5. Xây dựng công nghệ dự báo lũ cho hệ thống sông Hồng.
4.6. Thử nghiệm công nghệ dự báo lũ trung hạn cho mùa lũ 2007.
Chương V: CÔNG NGHỆ KẾT NỐI DỰ BÁO MƯA VỚI DỰ BÁO LŨ TRUNG HẠN
5.1. Xây dựng phần mềm kết nối giữa dự báo mưa với dự báo lũ.
5.2. Kiểm nghiệm phần mềm từ các số liệu trên lưu vực.
Chương VI: KẾT NỐI MÔ HÌNH DỰ BÁO MƯA LŨ TRONG ĐIỀU HÀNH HỆ THỐNG HỒ CHỨA PHÒNG CHỐNG LŨ
6.1. Xây dựng mô hình kết nối dự báo mưa lũ với điều hành hệ thống hồ chứa phòng lũ. 6.2. Lựa chọn hệ thống kịch bản về mưa và dòng chảy lũ phục vụ điều hành thử nghiệm theo mô hình dự báo lũ trung hạn.
6.3. Phương án vận hành hệ thống hồ chứa phòng lũ theo thời gian dự kiến của dự báo hạn trung (từ 3 đến 5 ngày).
6.4. Kết quả vận hành thử nghiệm hệ thống hồ chứa theo các kịch bản đề ra.
6.5. Thử nghiệm mô hình vận hành trong mùa lũ 2007.
Chương VII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan