[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng và phát triển Liên hợp Thư viện Vịêt Nam để chia sẻ nguồn tin KHCN (Vietnam Library Consortium on STI Resource)

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng và phát triển Liên hợp Thư viện Vịêt Nam để chia sẻ nguồn tin KHCN (Vietnam Library Consortium on STI Resource)
MỤC LỤC
BẢNG CHỮ VIẾT TẮT
Phần I: PHẦN MỞ ĐẦU
I. Đặt vấn đề.
II. Mục tiêu và nội dung nghiên cứu của đề tài.
III. Phương pháp nghiên cứu.
Phần II: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
I. Tổng quan về Liên hợp thư viện.
II. Tình hình phát triển Liên hợp thư viện trên thế giới.
III. Mô hình Liên hợp thư viện trên thế giới.
IV. Hiện trạng về các Liên hiệp/Liên hợp/Hội thư viện ở Việt Nam.
V. Hiện trạng về nguồn lực thông tin, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, nhu cầu bổ sung và chia sẻ nguồn tin KH&CN của các cơ quan thông tin - thư viện ở Việt Nam.
A. Hiện trạng về nguồn nhân lực thông tin, cơ sở hạ tầng kỹ thuật của các cơ quan thông tin - thư viện ở Việt Nam.
B. Hiện trạng về nhu cầu bổ sung và chia sẻ nguồn tin KH&CN của các cơ quan thông tin - thư viện ở Việt Nam.
VI. Đề xuất mô hình Liên hợp thư viện.
Phần III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
PHỤ LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan