[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu chế tạo vật liệu polymer khâu mạch bức xạ hấp phụ chất nhuộm màu và chế phẩm cố định vi sinh vật có khả năng phân giải một số chất hữu cơ gây ô nhiễm môi trường

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu chế tạo vật liệu polymer khâu mạch bức xạ hấp phụ chất nhuộm màu và chế phẩm cố định vi sinh vật có khả năng phân giải một số chất hữu cơ gây ô nhiễm môi trường
MỤC LỤC
CÁC TỪ VIẾT TẮT
PHẦN I - MỞ ĐẦU
PHẦN II - LÝ THUYẾT, TỔNG QUAN
1. Công nghệ bức xạ
2. Nhu cầu và biện pháp xử lý thải
3. Vai trò của vi sinh vật trong xử lý nước thải
4. Ứng dụng công nghệ bức xạ trong cải biến chế tạo vật liệu
4.1. Cơ sở ứng dụng công nghệ bức xạ cải biến và chế tạo vật liệu
4.2. Cơ chế hấp phụ chất màu của vật liệu khâu mạch
5. Một số phương pháp xử lý thải theo nguyên tắc sinh học thường được áp dụng
6. Hiện trạng xử lý nước thải ô nhiễm màu tại Việt nam
PHẦN III - VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
1. Vật liệu
2. Phương pháp
2.1.Tạo vật liệu Polymer khâu mạch hấp phụ thuốc nhuộm màu
2.2. Các vật liệu cố định vi sinh vật
2.3. Xác định độ trương và hàm lượng gel của vật liệu khâu mạch
2.4. Xác định khả năng hấp phụ màu của vật liệu
2.5. Phân lập, tuyển chọn và nhân giống các chủng vi sinh vật có khả năng hấp phụ và phân huỷ thuốc nhuộm màu.
2.6. Tạo chế phẩm cố định vi sinh vật
2.7. Xác định Nitrate trong nước
2.8. Đo Amoni NH3- N trong nước
2.9. Xác định khả năng hấp phụ và phân giải chất nhuộm màu của chế phẩm cố định vi sinh vật.
2.10. Dựng đường chuẩn hàm lượng chất nhuộm màu
2.11. Tương quan chuyển đổi hệ số đo mg/l và CU
PHẦN IV- KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
1. Vật liệu khâu mạch bức xạ
2. Vật liệu thu thập
2.1. Vật liệu khâu mạch được chế tạo tại Viện NLNT
2.2. Tinh bột khâu mạch - TBKM
2.3. Hạt lọc nước
3. Xác định độ trương, hàm lượng gel và dung lượng hấp phụ chất nhuộm màu của các vật liệu chế tạo và thu thập.
4. Các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng hấp phụ chất nhuộm màu của các vật liệu đã tuyển chọn: TBKM và vật liệu HN2
4.1. Tinh bột khâu mạch TBKM
4.1.1. ảnh hưởng của pH tới khả năng hấp phụ của TBKM
4.1.2. ảnh hưởng của hàm lượngTBKM
4.1.3. ảnh hưởng của thời gian xử lý
4. 2. Vật liệu khâu mạch- HN2
4.2.1. ảnh hưởng của liều xạ tới hàm lượng gel và độ trương của vật liệu khâu mạch HN2
4.2.2. ảnh hưởng của hàm lượng HN2
4.2.3. ảnh hưởng của pH
4.2.4. ảnh hưởng của thời gian xử lý
5. Khả năng hấp phụ thuốc nhuộm màu của vật liệu đã tuyển chọn TBKM và HN2 trong nước thải
6. Giải hấp thụ thuốc nhuộm màu để tái sử dụng vật liệu
6.1. Sự hấp phụ thuốc nhuộm màu
6.2. Giải hấp phụ thuốc nhuộm màu
7. Phân lập, tuyển chọn và nhân giống vi sinh vật có khả năng phân huỷ thuốc nhuộm màu
8. Khả năng hấp phụ màu của tập hợp chủng vi sinh vật
9. Tạo chế phẩm cố định vi sinh vật
10. Khả năng hấp phụ và phân giải chất nhuộm màu của vật liệu và chế phẩm vi sinh Sự phân giải chất màu
11. Khả năng hấp phụ và phân giải chất nhuộm màu trong nước thải
12. ứng dụng thực tế và đánh giá khả năng ứng dụng thực tế
12.1. Xử lý nước thải của các xưởng nhuộm lụa Vạn Phúc Hà Đông
12.1.1. Xử lý trong phòng thí nghiệm
12.1.2. Xử lý nước thải tại xưởng nhuộm của làng nghề Vạn Phúc
12.2. Xử lý nước thải Xí nghiệp nhuộm Công ty dệt 8 – 3
12.2.1. Xử lý trong phòng thí nghiệm
12.2.2. Xử lý nước thải tại Xí nghiệp nhuộm Công ty dệt 8 - 3
12.3. Đánh giá khả năng ứng dụng thực tế của vật liệu khâu mạch HN2; TBKM và chế phẩm cố định vi sinh HN2.vs; TBKM.vs.
12.4. Quy trình kỹ thuật xử lý nước thải có chứa thuốc nhuộm màu
Phần V - KẾT LUẬN
PHỤ LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan