[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu điều tra tai biến địa chất tại một số khu vực trọng điểm thuộc vùng Đông Bắc Bắc Bộ phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu điều tra tai biến địa chất tại một số khu vực trọng điểm thuộc vùng Đông Bắc Bắc Bộ phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương I PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ KHỐI LƯỢNG ĐÃ THỰC HIỆN
I.1 Phương pháp nghiên cứu
I.1.a Phương pháp thu thập, tổng hợp các tài liệu hiện có
I.1.b Phương pháp nghiên cứu ngoài thực địa
I.1.c Phương pháp phỏng vấn
I.1.d Phương pháp lấy mẫu và phân tích mẫu
I.1.e Hệ các phương pháp nghiên cứu trong phòng
I.2 Khối lượng công việc đã thực hiện
Chương II CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TAI BIẾN ĐỊA CHẤT Ở BỐN VÙNG NGHIÊN CỨU
II.A Các yếu tố ảnh hưởng đến tai biến địa chất ở vùng Thái Nguyên – Đại Từ
II.A.1 Các yếu tố tự nhiên
II.A.1.a Yếu tố địa hình – địa mạo và các quá trình liên quan tới tai biến địa chất
II.A.1.b Yếu tố địa tầng
II.A.1.c Yếu tố vỏ phong hóa
II.A.1.d Yếu tố cấu trúc địa chất – kiến tạo – tân kiến tạo
II.A.1.e Yếu tố khí hậu – thủy văn – địa chất thủy văn
II.A.1.f Yếu tố thảm thực vật và hiện trạng sử dụng đất
II.A.2 Yếu tố kinh tế xã hội
II.B Các yếu tố ảnh hưởng đến tai biến địa chất ở vùng Lạng Sơn – Đồng Đăng
II.B.1 Các yếu tố tự nhiên
II.B.1.a Yếu tố địa hình - địa mạo và các quá trình liên quan tới tai biến địa chất
II.B.1.b Yếu tố địa tầng
II.B.1.c Yếu tố vỏ phong hóa
II.B.1.d Yếu tố cấu trúc địa chất – kiến tạo – tân kiến tạo
II.B.1.e Yếu tố khí hậu – thủy văn – địa chất thủy văn
II.B.1.f Yếu tố thảm thực vật và hiện trạng sử dụng đất
II.B.2 Yếu tố kinh tế xã hội
II.C Các yếu tố ảnh hưởng đến tai biến địa chất ở vùng Hạ Long – Cẩm Phả
II.C.1 Các yếu tố tự nhiên
II.C.1.a Yếu tố địa hình – địa mạo và các quá trình liên quan tới tai biến địa chất
II.C.1.b Yếu tố địa tầng
II.C.1.c Yếu tố vỏ phong hóa
II.C.1.d Yếu tố kiến tạo
II.C.1.e Các đơn vị cấu trúc tân kiến tạo - hiện đại và các hiện tượng địa động lực liên quan
II.C.1.f Đặc điểm hoạt động đứt gãy và địa chấn trong tân kiến tạo
II.C.1.g Yếu tố khí hậu – thủy văn – địa chất thủy văn
II.C.1.h Yếu tố thảm thực vật và hiện trạng sử dụng đất
II.C.2 Yếu tố kinh tế xã hội
II.D Các yếu tố ảnh hưởng đến tai biến địa chất ở vùng Bắc Giang
II.D.1 Các yếu tố tự nhiên
II.D.1.a Yếu tố địa hình – địa mạo và và các quá trình liên quan tới tai biến địa chất
II.D.1.b Yếu tố địa tầng
II.D.1.c Yếu tố kiến tạo – tân kiến tạo
II.D.1.d Yếu tố khí hậu – thủy văn – địa chất thủy văn
II.D.1.e Yếu tố Thảm thực vật và hiện trạng sử dụng đất
II.D.2 Đặc điểm kinh tế xã hội
Chương III HIỆN TRẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM TAI BIẾN ĐỊA CHẤT Ở BỐN VÙNG NGHIÊN CỨU
III.A Hiện trạng và đặc điểm tai biến địa chất ở vùng Thái Nguyên – Đại Từ
III.A.1 Các tai biến có nguồn gốc nội sinh
III.A.2 Các tai biến địa chất có nguồn gốc ngoại sinh
III.A.3 Các tai biến địa chất có nguồn gốc ngoại sinh - nhân sinh hỗn hợp
III.A.4 Tổng hợp và đánh giá chung về các tai biến địa chất xảy ra trong vùng Thái Nguyên – Đại Từ
III.B Hiện trạng và đặc điểm tai biến địa chất ở vùng Lạng Sơn – Đồng Đăng
III.B.1 Các tai biến có nguồn gốc nội sinh
III.B.2 Các tai biến địa chất có nguồn gốc ngoại sinh
III.B.3 Các tai biến địa chất có nguồn gốc ngoại sinh – nhân sinh hỗn hợp
III.B.4 Đánh giá chung về các TBĐC xảy ra trong vùng Lạng sơn Đồng Đăng
III.C Hiện trạng và đặc điểm tai biến địa chất ở vùng Hạ Long - Cẩm Phả
III.C.1 Các tai biến địa chất có nguồn gốc nội sinh
III.C.2 Các tai biến địa chất có nguồn gốc ngoại sinh
III.C.3 Các tai biến địa chất có nguồn gốc ngoại sinh - nhân sinh hỗn hợp
III.C.4 Tổng hợp và đánh giá chung về các tai biến địa chất xảy ra trong vùng Hạ Long – Cẩm Phả
III.D. Hiện trạng và đặc điểm tai biến địa chất ở vùng Bắc Giang
III.D.1 Các tai biến địa chất có nguồn gốc nội sinh
III.D.2 Các tai biến địa chất có nguồn gốc ngoại sinh
III.D.3 Các tai biến địa chất có nguồn gốc ngoại sinh - nhân sinh hỗn hợp
III.D.4 Đánh giá chung về các tai biến địa chất xảy ra trong vùng NC
Chương IV PHÂN VÙNG TAI BIẾN ĐỊA CHẤT VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU THIỆT HẠI
IV.A Nguyên tắc chung sử dụng trong phân vùng tai biến địa chất ở bốn vùng nghiên cứu
IV.B Phương pháp chung thể hiện bản đồ phân vùng tai biến địa chất ở bốn vùng nghiên cứu
IV.C Phân vùng tai biến địa chất ở vùng Thái Nguyên – Đại Từ
IV.C.1 Phân vùng hiện trạng và tiềm năng những tai biến địa chất điển hình ở vùng Thái nguyên – Đại Từ
IV.C.2 Phân vùng nguy cơ tai biến địa chất ở vùng Thái Nguyên - Đại Từ
IV.D Phân vùng tai biến địa chất ở vùng Lạng Sơn – Đồng Đăng
IV.D.1 Phân vùng hiện trạng và tiềm năng những tai biến địa chất điển hình ở vùng Lạng Sơn – Đồng Đăng
IV.D.2 Phân vùng nguy cơ tai biến địa chất ở vùng Lạng Sơn – Đồng Đăng
IV.E Phân vùng tai biến địa chất ở vùng Hạ Long – Cẩm Phả
IV.E.1 Phân vùng hiện trạng và tiềm năng những tai biến địa chất điển hình ở vùng Hạ Long – Cẩm Phả
IV.E.2 Phân vùng nguy cơ TBĐC ở vùng Hạ Long – Cẩm Phả
IV.F Phân vùng tai biến địa chất ở vùng Bắc Giang
IV.F.1 Phân vùng hiện trạng và tiềm năng những tai biến địa chất điển hình ở vùng Bắc Giang
IV.F.2 Phân vùng nguy cơ tai biến địa chất ở vùng Bắc Giang
IV.G. Đề xuất các biện pháp giảm thiểu thiệt hại
IV.G.1 Các biện pháp giảm thiểu thiệt hại ở vùng Thái Nguyên – Đại Từ
IV.G.2 Các biện pháp giảm thiểu thiệt hại ở vùng Lạng Sơn – Đồng Đăng
IV.G.3 Các biện pháp giảm thiểu thiệt hại ở vùng Hạ Long – Cẩm Phả
IV.G.4 Các biện pháp giảm thiểu thiệt hại ở vùng Bắc Giang
IV.H Đánh giá hiệu quả của các phương pháp ứng dụng trong phân vùng tai biến địa chất và các kiến nghị
Chương V KINH TẾ - KẾ HOẠCH
I Tổng giá trị đề án phê duyệt
II Tổng giá trị thực hiện
III Kết quả thực hiện kế hoạch
III.1 Bước lập đề cương từ tháng 4 đến tháng 9 năm 2004
III.2 Bước I - Thi công đề án tháng 12 năm 2004
III.3 Bước II - Thi công đề án từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2005
III.4 Bước III - Thi công đề án từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2006
III.5 Bước IV - Sửa chữa, can in nộp lưu trữ, từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2007
IV Đánh giá chung
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
DANH SÁCH CÁC BẢN VẼ VÀ PHỤ LỤC KÈM THEO BÁO CÁO
[/tomtat]

Bài viết liên quan