[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu công nghệ sản xuất muối kép Titan-nhôm-mamoni sunfat từ nguồn nguyên liệu trong nước sử dụng trong ngành thuộc da

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu công nghệ sản xuất muối kép Titan-nhôm-mamoni sunfat từ nguồn nguyên liệu trong nước sử dụng trong ngành thuộc da
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Phần I. TỔNG QUAN
I.1. Các hóa chất dùng trong ngành thuộc da.
I.1.1. Các hóa chất dùng thuộc da.
I.1.2. Tác hại của hợp chất crôm.
I.2. Chính sách môi trường trong ngành thuộc da ở nước ngoài.
I.3. Công nghệ điều chế muối kép titan, nhôm và amoni sulfat.
I.3.1. Các phương pháp điều chế chất thuộc da chứa titan.
I.3.2. Phương pháp điều chế titanyl sulfat.
I.3.3. Độ hòa tan trong hệ TiO2(Al2O3)-H2SO4-(NH4)2SO4-H2O và tổng hợp muối kép chứa titan, nhôm và amoni.
I.4. Tình hình nghiên cứu và sản xuất các chất thuộc da ở trong nước.
I.4.1. Nghiên cứu và sản xuất chất thuộc crôm.
I.4.2. Nghiên cứu và sản xuất tananh từ nguyên liệu thực vật.
I.4.3.Vấn đề ô nhiễm do nước thải của cơ sở thuộc da.
I.4.4. Nguồn nguyên liệu để sản xuất muối kép chứa titan, nhôm và amoni sulfat.
Phần II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
II.1. Lựa chọn đối tượng nghiên cứu.
II.2. Nghiên cứu điều chế titanyl sulfat.
II.2.1. Nguyên liệu và hóa chất.
II.2.2. Thiết bị nghiên cứu.
II.2.3. Phương pháp tiến hành.
II.3.Tổng hợp muối kép chứa titan-nhôm-amoni.
II.3.1.Hóa chất.
II.3.2.Thiết bị phản ứng.
II.3.3.Phương pháp tiến hành.
II.4. Các phương pháp đánh giá chất lượng sản phẩm.
II.5. Đánh giá hiệu quả thuộc da.
II.5.1. Cơ quan đánh giá.
II.5.2. Chọn công đoạn để đánh giá.
II.5.3. Tiêu chí đánh giá.
Phần III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
III.1. Phân tích đánh giá sản phẩm nhập ngoại.
III.2. Nghiên cứu điều chế titanyl sulfat từ quặng ilmenit.
III.2.1. Kết quả phân tích quặng ilmenit.
III.2.2. Điều chế titanyl sulfat.
III.2.3. Quá trình tách sắt.
III.3. Tổng hợp muối kép chứa titan, nhôm và amoni.
III.3.1. Tổng hợp muối kép.
III.3.1.1. Khảo sát điều kiện phản ứng tổng hợp.
III.3.1.2. Xác định thành phần pha kết tinh và tính chất của sản phẩm.
III.3.2. Sơ đồ công nghệ điều chế muối kép và quy trình sản xuất.
III.3.3. Chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm.
III.4. Đánh giá hiệu quả thuộc da của sản phẩm nghiên cứu.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan